Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.3.2021

SA.3020.3.2021. PROJEKTOR NA BUDYNKU NOWEGO RATUSZA


Lokalizacja

Projektor wyświetlający obrazy statyczne lub ruchomą grafikę na jedną ze ścian budynku Urzędu Miasta zlokalizowany będzie przy nowym budynku  Urzędu Miasta przy ulicy Młyńskiej 35, nr działki 3397/4

Skrócony opis projektu

Projektor skierowany na ścianę budynku Urzędu Miasta posłuży jako element dekoracyjny przestrzeni miejskiej. Iluminacje świąteczne lub grafika statyczna dedykowana konkretnej uroczystości wprowadzi mieszkańców i turystów w klimat świąt lub innych ważnych uroczystości.  System laserowej projekcji zewnętrznej daje możliwość  spędzania czasu podczas korzystania z komputerowych gier logicznych.

Opis projektu

Zadanie polega na zakupie i umieszczeniu samodzielnego systemu laserowej projekcji zewnętrznej typu plug’n’play w obrębie działki 3397/4, dzięki czemu możliwe będzie wyświetlanie różnego rodzaju projekcji na jedną ze ścian budynku Urzędu Miasta. We wstępnym etapie konieczna jest wizja lokalna firmy udostępniającej urządzenie, która ustali odpowiednie miejsce i sposób montażu. W kolejnym etapie urządzenie zostanie zaprogramowane
i umieszczone w wybranym wcześniej miejscu. Dodatkowo wybrany pracownik Urzędu Miasta zostanie przeszkolony w zakresie obsługi systemu. Efektem końcowym jest  projektor zewnętrzny z oprogramowaniem, gotowy do pracy, zamontowany i ustawiony w sposób umożliwiający wyświetlanie grafiki w wyznaczonym do tego miejscu.

Beneficjenci projektu

Mieszkańcy Augustowa oraz turyści

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup projektora oraz 2 godzinne szkolenie z obsługi systemu95 000 zł
2Montaż i programowanie (ostateczny koszt po wizji lokalnej)11 685 zł
Łącznie: 106 685 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przegląd, czyszczenie, konserwacja2 500 zł

W oparciu o ceny rynkowe skorygowano koszt zakupu projektora oraz przyszłe koszty przeglądu, czyszczenia i konserwacji.

Załączniki

zdjęcieofertamapa
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
PROJEKTOR NA BUDYNKU NOWEGO RATUSZA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.