Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.16.2019

SA.3020.16.2019. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA w dzielnicy Limanowskiego


Lokalizacja

Bulwar nad Kanałem Bystrym, nr. działki: 405/1

Skrócony opis projektu

Projekt dotyczy wybudowania siłowni zewnętrznej. Dzięki tej inwestycji, umiejscowionej w tym miejscu, mieszkańcy Augustowa, a przede wszystkim mieszkańcy dzielnicy Limanowskiego, spacerujący lub biegający po bulwarach, otrzymają miejsce do uprawiania sportu.

Opis projektu

Przy bulwarze nad Kanałem Bystrym (często uczęszczanym przez spacerowiczów, rowerzystów, czy biegaczy) znajduje się bardzo ładnie usytuowana działka, idealnie nadająca się od tego, aby można było umieścić kilka elementów siłowni zewnętrznej.  Większość takich instalacji jest umiejscowionych albo przy jakiś boiskach, albo gdzieś wśród bloków mieszkalnych. Ta lokalizacja jest wręcz idealna, która będzie dostępna wszystkim.

Beneficjenci projektu

Wszyscy mieszkańcy Augustowa – niezależnie od wieku, wczasowicze i kuracjusze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Biegacz / Orbitrek6 150 zł
2Pras nożna/Wioślarz6 027 zł
3Ściąganie/ Wyciskanie6 027 zł
4Drabinka/Podciąg nóg3 444 zł
5Montaż4 305 zł
6Dokumentacja projektowa6 000 zł
Łącznie: 31 953 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przeglądy gwarancyjne 1 raz w roku1 476 zł

Nastąpiła zmiana szacunkowych kosztów zadania - doliczono koszty
dokumentacji projektowej oraz skorygowano cenę urządzeń. Szacunkowy koszt
zadania wynosi: 31 953,00 zł.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA w dzielnicy Limanowskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.