Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.5.2019

SA.3020.5.2019. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie powiatowej drogi miejskiej nr 2563B ul. Wypusty od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z ul. Torfową


Lokalizacja

ul. Wypusty; 3870/3 (wł. Gmina Miasto Augustów), 4107 (wł. Gmina Miasto Augustów w zarządzie PZD), obręb 3. Inwestycja jest z godna z zapisami MPZP Gminy Miasta Augustów dla tego obszaru.

Skrócony opis projektu

Ciąg pieszo-rowerowy mający na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na odcinku ok. 420m ul. Wypusty, ok. 275m trasy przebiega po gruncie należącym do Gminy Miasta Augustowa. Połączenie chodników od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z ul. Torfową po prawej stronie ul. Wypusty przeniesie ruch pieszy i rowerowy z jezdni.

Opis projektu

Przed przystąpieniem do realizacji należy uzyskać zgodę PZD na lokalizację ciągu ul. Wypusty oraz wystąpić z inicjatywą połączenia projektowanego ciągu z istniejącymi chodnikami ul. Wypusty na dz. nr 3977/2 i 4078 obręb 3, by nie pozostawiać zadania w oderwaniu od rzeczywistości. Ewentualnie wystąpić o prawo do dysponowania gruntem na ww. działkach nie będących własnością Gminy Miasta Augustowa w celu wykonania inwestycji w całości z budżetu Miasta. Następnie należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne na przebudowę przepustów, uzgodnić lokalizację z gestorami sieci energetycznej, teletechnicznej, ciepłowniczej itp., uzyskać zgodę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Suwałkach, uzyskać pozwolenie na budowę.
Przewidywany czas na formalności ok. 5-7 miesięcy.
Przewidywany zakres robót: wymiana gruntu w obrębie przyczółków przepustów, poszerzenie i budowa przyczółka przepustu w okolicach zjazdu na posesję Wypusty 68, budowa przyczółka przepustu przy przyszłej ul Arnikowej, zwieńczenie przyczółków koszami gabionowymi do wysokości 110cm, budowa ciągu pieszo rowerowego z kostki betonowej bez fazowej szerokości 2,5m z niezbędną infrastrukturą zabezpieczającą, oznakowanie pionowe i poziome ciągu, 4 obniżone przejścia dla pieszych z przejazdami dla rowerów, nasadzenia. Opcjonalnie 1 ławka parkowa, stojak na rowery i 2 kosze na śmieci.
Przewidywany czas na realizację 2 miesiące.
!!! Dopuszczalne są zmiany technologiczne lub funkcjonalne mogące obniżyć koszt realizacji !!! Zadanie może być realizowane w systemie projektuj i buduj.
Efektem końcowym będzie poprawa bezpieczeństwa niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

Beneficjenci projektu

Mieszkańcy miasta; w szczególności ulic: Wypusty, Arnikowej, Słowackiego, Konwaliowej, Widłakowej, Bluszczowej, Liliowej, Ziołowej, Chabrowej, Wspólnej, Targowej. Ponadto: Ci w drodze do pracy lub z pracy, Ci co na służbie lub po służbie, pasjonaci ogródków działkowych, rowerzyści, skaterzy, rodziny w drodze na występy cyrkowców, rozentuzjazmowane dzieci po występie cyrkowców, amatorzy sportu, degustatorzy rekreacji, rozkochani spacerowicze, zagubieni turyści, koneserzy fast foodów, Ci co w drodze do „Dogosfery" oraz Ci co chcieli by a boją się.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt budowlany z niezbędnymi formalnościami9 766,20 zł
2Budowa ciągu pieszo-rowerowego odcinek GMA161 687,45 zł
3Mała architektura20 328,70 zł
4Przebudowa przepustów108 217,65 zł
Łącznie: 300 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Sprzątanie: raczej pewne1 155 zł
2Odśnieżanie: nieodzowne1 443 zł
3Koszenie i pielęgnacja zieleni: wielce prawdopodobne965 zł
Łącznie: 3 563 zł

Zgłoszone zadanie zawierało koszt związany z wykonaniem chodników na
terenie działek nienależących do Gminy Miasta Augustów. Ponadto skorygowano
koszt budowy chodników na działce miejskiej. Szacunkowy koszt zadania wynosi:
300 000,00 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie powiatowej drogi miejskiej nr 2563B ul. Wypusty od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z ul. Torfową

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.