Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.7.2019

SA.3020.7.2019. Activity Park - Śródmieście


Lokalizacja

Działka przy I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie.

Skrócony opis projektu

Projekt przewiduje budowę atrakcyjnego, nowoczesnego placu zabaw dla dzieci z 7 oryginalnymi urządzeniami, zapewniającymi dzieciom możliwość wspaniałej zabawy oraz ćwiczenie sprawności ruchowej np. piramida linowa, most linowy, chomik, walec, globus oraz siłowni plenerowej wyposażonej w 6 urządzeń sportowo-rekreacyjnych.  Pierwsze w Augustowie miejsce aktywnego odpoczynku dla całej rodziny.

Opis projektu

Projekt przewiduje budowę na działce przy I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie placu zabaw dla dzieci z 7 nowoczesnymi urządzeniami zabawowymi oraz siłowni zewnętrznej wyposażonej w 6 urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Dodatkowo teren będzie wyposażony w ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci, gazony na kwiaty.
Plac zabaw z urządzeniami:
1. Piramida linowa,
2.     Most linowy z talerzykami,
3.     Przeplotnia globus,
4.     Bieżnia „walec”,
5.     Bieżnia „chomik”,
6.     Urządzenie sprawnościowe,
7. Równoważnia - linoskoczek.
Siłownia plenerowa z 6 urządzeniami:
1. Wahadło
2. Steper
3. Narciarz biegowy
4. Rowerek
5. Wiosła
6. Twister
Urządzenia komunalne: stojak rowerowy 1 szt., ławki 3 szt., gazony na kwiaty 3 szt., kosze na śmieci 2 szt., regulamin placu zabaw.

Beneficjenci projektu

Wszyscy mieszkańcy miasta w tym w szczególności dzieci i młodzież. Na osiedlu Śródmieście brak jest placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. Dostępne place zabaw są w większości stare, wyeksploatowane i nie oferują nowoczesnych urządzeń rekreacyjnych. Utworzenie w jednym miejscu placu zabaw i siłowni zewnętrznej pozwoli na wykreowanie miejsca, w którym czas na wolnym powietrzu będą mogli wspólnie spędzać zarówno dorośli  i dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Urządzenia placu zabaw 7 szt. z montażem93 400 zł
2Urządzenia siłowni 6 szt. wraz z montażem38 000 zł
3Urządzenia komunalne ławki, kosze, gazony, stojak, regulamin17 100 zł
4Przygotowanie terenu40 000 zł
5Koszty dokumentacji projektowej6 000 zł
Łącznie: 194 500 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Konserwacja i serwis 5 000 zł

Nastąpiła zmiana lokalizacji zadania na działkę nr 3671, ponadto
wnioskodawca w projekcie nie ujął kosztów dokumentacji projektowej. Szacunkowy
koszt zadnia wynosi: 194 500,00 zł.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Activity Park - Śródmieście

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.