Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.12.2019

SA.3020.12.2019. Linarium na Borkach


Lokalizacja

Działka nr 2842/3, ul. Nad Nettą

Skrócony opis projektu

Wyposażenie terenu rekreacyjnego przy tzw. plaży Bielnik w Linarium ze zjeżdżalnią wraz urządzeniami towarzyszącymi.

Opis projektu

Wyposażenie terenu rekreacyjnego przy tzw. plaży Bielnik w Linarium ze zjeżdżalnią wraz urządzeniami towarzyszącymi Chomik, Pin Art, Trampolina Tuto 5 oraz Głuchy Telefon:
a. Linarium model Linarium Dufourspitze 4. Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa ze skośną zjeżdżalnią. Konstrukcja w całej swojej przestrzeni jest wypełniona linową siecią umożliwiającą wspinaczkę.
b. Trampolina Tuto 5 – zestaw trzech kwadratowych trampolin z podnoszoną pokrywą ułatwiającą czyszczenie wnętrza.
c. Głuchy Telefon – zabawka plenerowa służąca do rozmowy na odległość ok. 50 m, składająca się z dwóch słuchawek w kształcie trąbki połączonych podziemnym przewodem.
d. Chomik – Młyńskie Koło Chomik, urządzenie rekreacyjne poruszane siłą ludzkich mięśni oraz grawitacji. Przemieszczanie się wewnątrz koła wprawia je w ruch.
e. Pin Art. – Ścianka Przytulanka – Celem zabawy jest utworzenie odbicia 3D. Wystarczy stanąć przy ściance i delikatnie przytulić się do niej, przesuwając szpilki na drugą stronę ścianki. W ten sposób powstaje trójwymiarowy efekt. Końcowy efekt odbicia zależy od wyobraźni osoby korzystającej z Pin Arta.

Beneficjenci projektu

Dzieci, dorośli (Chomik, Pin Art.), mieszkańcy miasta, turyści.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Linarium Dufourspitze 4230 000 zł
2Przygotowanie terenu z podłożem piaszczystym ok. 220 m223 000 zł
3Opracowanie projektu przedsięwzięcia5 000 zł
4Trampolina Tutto 525 000 zł
5Głuchy Telefon21 000 zł
6Chomik Młyńskie Koło12 000 zł
7Pin Art24 000 zł
8Ławki5 000 zł
9Transport/koszt dostawy10 000 zł
10Montaż urządzeń40 000 zł
Łącznie: 395 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Serwis2 000 zł
2Przeglądy techniczne1 000 zł
3Sprzątanie1 500 zł
Łącznie: 4 500 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Linarium na Borkach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.