Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.11.2019

SA.3020.11.2019. „ AKTYWNE BORKI ” Teren rekreacyjno - sportowo - wypoczynkowy dzielnicy BORKI


Lokalizacja

Augustów Obręb 2 Działka Nr 2842/3

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi pod planowaną budowę slipu oraz altaną z oświetleniem solarnym i zasilaniem w energię elektryczną. Obiekt posłuży przede wszystkim mieszkańcom chcącym skorzystać z łatwego dostępu i codziennej możliwości wodowania łodzi na jeziorze Necko w dzielnicy Borki.

Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie utwardzonej drogi dojazdową wraz z miejscami parkingowymi pod planowaną budowę slipu oraz altaną z oświetleniem solarnym i zasilaniem w energię elektryczną. Obiekt posłuży przede wszystkim mieszkańcom chcącym skorzystać z łatwego dostępu i codziennej możliwości wodowania łodzi na jeziorze Necko w dzielnicy Borki. Usytuowanie obiektu i istniejąca tam infrastruktura stwarza duże możliwości wykorzystania i organizacji imprez o charakterze zbiorowym typu:
- zawody wędkarskie
- imprezy sportowo - rekreacyjne
- regaty itp.

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych pozwoleń, wymiana gruntu i utwardzenie kruszywem drogi wraz Z placem manewrowo - parkingowym , budowa wiaty, przygotowanie terenu pod budowę slipu dla niewielkich jednostek pływających, oświetlenie wraz z małą architekturą stołem do tenisa stołowego oraz wiatę solarną..

Beneficjenci projektu

Mieszkańcy Augustowa, turyści, służby ratowniczo-wodne, koła wędkarskie, kluby sportowe.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt dokumentacji projektowej30 000 zł
2Wiata solarna33 000 zł
3Wiata drewniana-z grilem55 000 zł
4Stół betonowy do tenisa stołowego7 500 zł
5Ławki 11 szt.22 000 zł
6Boisko do koszykówki ( nawierzchnia , kosz)20 000 zł
7Utwardzenie parking oraz plac manewrowy -1517 m2212 380 zł
Łącznie: 379 880 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zarządzanie infrastrukturą obiektu przez CSiR w Augustowie (sprzątanie, obsługa)10 000 zł

Nastąpiła zmiana
szacunkowych kosztów zadania - zwiększono koszt dokumentacji projektowej, wiaty
solamej, wiaty drewnianej z grillem, stołu betonowego do tenisa stołowego oraz
boiska do koszykówki. Szacunkowy koszt zadania wynosi: 379 880,00 zł.Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
„ AKTYWNE BORKI ” Teren rekreacyjno - sportowo - wypoczynkowy dzielnicy BORKI

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.