Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.6.2019

SA.3020.6.2019. Serce na mapie Augustowa


Lokalizacja

a) Park – Szkoła Muzyczna nr działki : 3705/2
b) Stadion Miejski nr działki: 1130/3
c) Amfiteatr nr działki: 10/5
d) Plac zabaw ul.Rybacka nr działki: 883/3
e) Miejski Dom Kultury ul. Rynek Zygmunta Augusta
f) Basen ul.Sucharskiego nr działki: 3798/101
g) Siłowania, Plaża Bielnik nr działki: 2842/3
h) Budek komunalny ul.3 Maja 25

Skrócony opis projektu

*Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED)
*Propagowanie pierwszej pomocy i użycia urządzeń AED
*Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Augustowa
*Zwiększanie świadomości mieszkańców miasta odnośnie konieczności podejmowania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych przez świadków zdarzenia

Opis projektu

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Augustowa poprzez zakup i umieszczenie urządzeń AED w miejscach dostępnych dla każdego (np. elewacje zewnętrzne budynków). Dostęp do tych urządzeń oraz odpowiednie przeszkolenie z zasad ich użytkowania realnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i przyspieszy reakcję otoczenia na nagłe zatrzymanie krążenia zgodnie z łańcuchem przeżycia. W założeniach projektu jest całoroczny i całodobowy dostęp do urządzeń AED. Zadaniem projektu jest również szkolenie mieszkańców miasta Augustowa z zakresu pierwszej pomocy oraz z użycia tych urządzeń. Kolejnym ważnym zadaniem projektu będzie podniesienie świadomości mieszkańców o konieczności podejmowania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych przez świadków zdarzenia, jeszcze przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego i uzyskaniem przez osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego specjalistycznej pomocy. Jak wynika z badań szansa na przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia u której zasadne było użycie AED wzrasta z 5% nawet do 70%.

Beneficjenci projektu

Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy Augustowa, którzy mogą być osobami potencjalnie narażonymi na nagłe zatrzymanie krążenia oraz mieszkańcy chcący nauczyć się zasad udzielenia pierwszej pomocy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup 8 urządzeń AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny)48 000 zł
2Zakup kapsuł/szafek 8 szt. zewnętrznych wraz z montażem28 000 zł
3Szkolenia i materiały promocyjne (szkolenia, mapki z rozmieszczeniem urządzeń AED i broszurki z algorytmem postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia)11 000 zł
4Materiały eksploatacyjne na 5 lat użytkowania 8 urządzeń (baterie, elektrody, zużycie energii elektrycznej)8 000 zł
Łącznie: 95 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
18 x materiały eksploatacyjne (średni roczny koszt utrzymania 1 urządzenia 1600zł)12 800 zł

Nastąpiła zmiana lokalizacji 1 urządzenia z Miejskiej Biblioteki Publicznej
na Miejski Dom Kultury. Ponadto szacunkowy koszty utrzymania i eksploatacji
urządzeń będzie wynosił 12 800,00 zł.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Serce na mapie Augustowa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.