Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.4.2019

SA.3020.4.2019. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci „Ustronie przy Kanale"


Lokalizacja

Augustów ul.Ustronie, działki nr geod. 44/4 i 46/1.

Skrócony opis projektu

Podany poniżej teren jest niewykorzystany, jest zaniedbany, porośnięty chwastami i znacznie zdeformowany w swojej płaszczyźnie.
Podane propozycje mają na celu:
- uporządkowanie i zagospodarowanie terenu między granicą pasa drogowego odc. drogi Augustów - Lipsk a ul. Ustronie na odc. od Kanału Augustowskiego (schody przy moście) a wlotem ul. Ustronie do ul. Obrońców Westerplatte
- poprawę estetyki

Opis projektu

Wyrównanie terenu, usunięcie gałęzi i rozplantowanie nadmiarów ziemi.
Wykonanie uporządkowanych terenów zielonych - trawniki, zagospodarowanie rabat kwiatowych, nasadzenia drzew (ok. 15 szt.) i krzewów ozdobnych (ok. 25 szt.)
Zakup i montaż 8 (osiem) szt. urządzeń siłowni zewnętrznej, wydzielenie placu zabaw dla małych dzieci, zakup i montaż 1 urządzenia placu zabaw dla małych dzieci, 3 (trzy) ławek, kosza na śmieci oraz tablicy z regulaminem korzystania z urządzeń siłowni.

Beneficjenci projektu

Cały teren zagospodarowany jak wyżej służyć będzie wszystkim chętnym i aktywnym mieszkańcom pobliskiego osiedla oraz turystom, młodzieży, dzieciom, sportowcom i osobom dbającym o poprawę stanu zdrowia a także zainteresowanych wspólnym zamiłowaniem do spotkań towarzyskich, wspólnej zabawy, rekreacji a także rehabilitacji. Stworzy również platformę do rodzinnego spędzania czasu i zabawy. 

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa4 500 zł
2Roboty ziemne i drogowe ( wg cen na rynku budowlanym )10 500 zł
3Zakup, transport i montaż urządzeń siłowni (8) i placu zabaw dla dzieci (zestaw plus elementy poj. (na podstawie oferty cenowej producenta)59 000 zł
4Tereny zielone, nasadzenia (wg cen ogrodniczych), ławki (3) i kosze na śmieci (2)5 800 zł
5Lampy solarne - 2 szt. (wg cen dostawcy z montażem)8 000 zł
Łącznie: 87 800 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Roczna konserwacja i przeglądy techniczne urządzeń1 500 zł
2Pielęgnacja zieleni3 000 zł
3Koszty nieprzewidziane ( szacunek )1 000 zł
Łącznie: 5 500 zł

W związku z realizacją przez Urząd Miejski w Augustowie w roku 2019 placu
zabaw na działkach nr 44/4 i nr 46/1, projekt będzie obejmował montaż 1
urządzenia na placu zbaw oraz 8 urządzeń siłowni zewnętrznej. Szacunkowy koszt
zadania wskazany przez wnioskodawcę pozostaje bez zmian.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci „Ustronie przy Kanale"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.