Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.3.2019

SA.3020.3.2019. Augustowskie Rowerowe Stacje Serwisowe


Lokalizacja

16-300 Augustów, Rynek Zygmunta Augusta (przy Atolu), nr działki 3256
16-300 Augustów, Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR) nad rzeką Nettą, ul. Rybacka, nr działki 883/3
16-300 Augustów, Plaża Miejska – w okolicy amfiteatru, nr działki 1/42

Skrócony opis projektu

Projekt przewiduje zakup i instalację trzech samoobsługowych stacji naprawy rowerów wyposażonych w podstawowe narzędzia i akcesoria do samodzielnej naprawy roweru oraz pompkę powietrza z adapterem na wszystkie zawory rowerowe zlokalizowanych w miejscach najbardziej uczęszczanych przez rowerzystów w Augustowie.

Opis projektu

Zakup i instalacja 3 samoobsługowych stacji naprawy rowerów w Augustowie – np. model MODEL IBOMBO PRS-LV2 (wersja ze stali ocynkowanej). Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów – IBOMBO PRS-LV2  jest przystosowana do użycia w przestrzeni publicznej. Jej obudowa wykonana została z ocynkowanej/kwasoodpornej blachy malowanej proszkowo lub plastycznie. Urządzenie jest montowane do podłoża lub ścian za pomocą kotw. Linki ze stali nierdzewnej wiszące wewnątrz szafy urządzenia służą do umocowania na nich narzędzi; ich długość pozwala na dotarcie do części rowerowych podzespołów. Stacje wyposażona jest w stacjonarną ręczną pompkę powietrza z adapterem na wszystkie zawory rowerowe. Konstrukcja stacji IBOMBO pozwala na umieszczenie roweru na wspornikach; dokonywania napraw czy przeglądu roweru z możliwością ruchów korbą. QR CODE znajdujący się na froncie stacji umożliwia skorzystanie z publikacji internetowych zawierających instrukcje napraw usterek rowerowych. Elementy z blachy w urządzaniu są połączone śrubami antykradzieżowymi – bity do nich przekazujemy klientom.

Beneficjenci projektu

Wszyscy mieszkańcy miasta korzystający z rowerów w celach transportowych lub rekreacyjnych w tym w szczególności dzieci i młodzież. Ze stacji będą mogli korzystać w sezonie letnim również turyści oraz rowerzyści poruszający się trasą rowerową Green Velo. Realizacja projektu będzie wspierała promocję zdrowego stylu życia, może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania mieszkańców rowerem jako środkiem transportu (ograniczenia ruchu samochodowego) oraz poprawić wizerunek miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup stacji 3 szt. z transportem14 400 zł
2montaż2 000 zł
Łącznie: 16 400 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Konserwacja i serwis 1 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Augustowskie Rowerowe Stacje Serwisowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.