Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.3.2018

SA.3020.3.2018. Plac Zabaw na os. Przylesie


Lokalizacja

ul. 29 Listopada; działka nr 297/30 Obręb 5

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż wybranych elementów placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców osiedla Przylesie. Plac zabaw ma być wyposażony w nowoczesne i bezpieczne zabawki: wieża, zjazd linowy, huśtawka wagowa i wahadłowa, piramida linowa, bujak kompas i kogut, karuzela z kierownicą oraz ogrodzenie, ławeczki i kosz na śmieci.

Opis projektu

Montaż wybranych elementów placu zabaw w taki sposób, by rekreacja dzieci wiązała się z bezpieczną zabawą na terenach ogólnodostępnych. Podczas spacerów elementy placu zabaw urozmaicały by zabawę i pozwalały na aktywne spędzanie czasu przez najmłodszych. W efekcie realizacji projektu Augustów zyska bezpłatną atrakcję dla dzieci (zwłaszcza dzieci najmłodszych).

Określenie zadania wskazujące na zgodność z zadaniami miasta określonymi w ustawie o samorządzie gminnym:

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Beneficjenci projektu

Rodziny z dziećmi. Dzieci z przedszkola i świetlicy, działających na os. Przylesie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wieża20 000 zł
2huśtawka wahadłowa4 600 zł
3huśtawka wagowa3 600 zł
4karuzela z kierownicą7 500 zł
5bujak kogut2 800 zł
6bujak kompas3 200 zł
7piramida smerf11 000 zł
8zjazd linowy20 000 zł
9ogrodzenie15 000 zł
10 ławeczki1 200 zł
11kosz na śmieci500 zł
12obsługa i utrzymanie1 200 zł
Łącznie: 90 600 zł

Zgłoszone zadanie nie obejmowało kosztów przygotowanie terenu pod plac zabaw oraz projektu zagospodarowania terenu. Szacunkowy koszt zadania wynosi 108 683,67 zł.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Plac Zabaw na os. Przylesie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.