Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.10.2

SA.3020.10.2. Monitoring jakości powietrza


Lokalizacja

Precyzyjne określenie konkretnych działek nie jest możliwe, ze względu na konieczność sprawdzenia warunków technicznych podłączenia do sensorów do sieci energii elektrycznej oraz internetu wi-fi. Szczegółowe lokalizacje poszczególnych sensorów zostaną ustalone z wykonawcą na etapie realizacji projektu.

Wstępne lokalizacje sensorów przedstawiają się następująco:

1. Borki - 3 sensory:
a.) rejon marketu Borki (ulica Malinowa).
b.) rejon ulicy Śliwkowej
c. ) rejon skrzyżowania ul. Nadrzecznej i Kwaśnej

2. Centrum – 3 sensory:
a.) rejon ulicy Młyńskiej
b.) okolice szkoły SP 2, np. ul. Szkolna
c.) okolice szkoły SP 3 np. ul. Kościelna

3.) Koszary – 1 sensor:
a.) rejon ulicy Komunalnej.

4.) Lipowiec – 1 sensor:
a.) przy SP nr 6, rejon skrzyżowania ul. Klubowej i Jeziornej.

5. Kaczy Dołek – 1 sensor:
a.) okolice Biedronki, ul. Przemysłowa.

6. Baraki – 1 sensor:
a.) ul. Jaćwieska

7. Wypusty – 1 sensor:
a.) rejon ulic Miętowa/Ziołowa

8. Zarzecze – 2 sensory:
a.) rejon przy SP 4 (ul. Konopnickiej)
b.) okolice amfiteatru

9. Ślepsk – 1 sensor:
a.) ulica Pensjonatowa.

10. Studzieniczna – 1 sensor:
a.) ul. Studzieniczna

Skrócony opis projektu

Projekt polega na zakupie i zainstalowaniu sieci kilkunastu sensorów jakości powietrza (pyłomierzy PM10, PM2,5) i podłączenie ich do ogólnopolskiej sieci monitoringu i prognozowania jakości powietrza.

Opis projektu

Powtarzające się okresy stanów złej jakości powietrza w Augustowie w okresie zimowym sugerują konieczność intensyfikacji działań zmierzających do jej poprawy. Pierwszym i zupełnie podstawowym elementem działań związanych z poprawą jakości powietrza w mieście jest sieć monitoringu jakości powietrza. Ze względu na specyfikę układu przestrzennego Augustowa, rozproszenie zabudowy mieszkaniowej, jak również różne warunki terenowe w celu poprawnego i precyzyjnego monitorowania jakości powietrza niezbędna jest możliwie gęsta siec pomiarowa.
Projekt zakłada instalację 15 urządzeń pomiaru podstawowych zanieczyszczeń powietrza na obszarze miasta (tj. pyłów PM10 oraz PM2,5). Sieć ta będzie uzupełniała urządzenia pomiarowe, które UM w Augustowie będzie instalował w ramach projektu korzystającego z dofinansowania UE. Poszczególne sensory będą zlokalizowane na terenie należącym do miasta, możliwie blisko budynków użyteczności publicznej takich jak: przedszkola, szkoły, urzędy, sklepy, czy przestrzenie publiczne: Sieć sensorów powinna pokryć miasto możliwie gęsto, tak aby mieszkańcy dysponowali bieżącą informacją dot. stanu powietrza w ich najbliższej okolicy.
Wszystkie dane pomiarowe z sieci czujników (sensorów) będą dostępne na platformie internetowej, w tym na urządzenia mobilne (Android, iOS) wraz z możliwością prognozowania zanieczyszczeń powietrza.

Określenie zadania wskazujące na zgodność z zadaniami miasta określonymi w ustawie o samorządzie gminnym:

Ochrona środowiska i przyrody, ochrona zdrowia

Beneficjenci projektu

Wszyscy mieszkańcy miasta w tym w szczególności dzieci i ich rodzice oraz osoby starsze, jako grupy wyjątkowo narażone na niekorzystny wpływ zanieczyszczenia powietrza.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Czujniki (sensory) jakości powietrza wraz z montażem – 15 szt.27 675 zł
2Roczny abonament – obsługa i kalibracja urządzeń13 284 zł
Łącznie: 40 959 zł

Brak możliwości podłączenia urządzeń do stałego źródła zasilania.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Monitoring jakości powietrza

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.