projekt nr SA.3020.10.2

SA.3020.10.2. Monitoring jakości powietrza


Opis projektu

Powtarzające się okresy stanów złej jakości powietrza w Augustowie w okresie zimowym sugerują konieczność intensyfikacji działań zmierzających do jej poprawy. Pierwszym i zupełnie podstawowym elementem działań związanych z poprawą jakości powietrza w mieście jest sieć monitoringu jakości powietrza. Ze względu na specyfikę układu przestrzennego Augustowa, rozproszenie zabudowy mieszkaniowej, jak również różne warunki terenowe w celu poprawnego i precyzyjnego monitorowania jakości powietrza niezbędna jest możliwie gęsta siec pomiarowa.
Projekt zakłada instalację 15 urządzeń pomiaru podstawowych zanieczyszczeń powietrza na obszarze miasta (tj. pyłów PM10 oraz PM2,5). Sieć ta będzie uzupełniała urządzenia pomiarowe, które UM w Augustowie będzie instalował w ramach projektu korzystającego z dofinansowania UE. Poszczególne sensory będą zlokalizowane na terenie należącym do miasta, możliwie blisko budynków użyteczności publicznej takich jak: przedszkola, szkoły, urzędy, sklepy, czy przestrzenie publiczne: Sieć sensorów powinna pokryć miasto możliwie gęsto, tak aby mieszkańcy dysponowali bieżącą informacją dot. stanu powietrza w ich najbliższej okolicy.
Wszystkie dane pomiarowe z sieci czujników (sensorów) będą dostępne na platformie internetowej, w tym na urządzenia mobilne (Android, iOS) wraz z możliwością prognozowania zanieczyszczeń powietrza.

Określenie zadania wskazujące na zgodność z zadaniami miasta określonymi w ustawie o samorządzie gminnym:

Ochrona środowiska i przyrody, ochrona zdrowia

Beneficjenci projektu

Wszyscy mieszkańcy miasta w tym w szczególności dzieci i ich rodzice oraz osoby starsze, jako grupy wyjątkowo narażone na niekorzystny wpływ zanieczyszczenia powietrza.

Opis lokalizacji

Precyzyjne określenie konkretnych działek nie jest możliwe, ze względu na konieczność sprawdzenia warunków technicznych podłączenia do sensorów do sieci energii elektrycznej oraz internetu wi-fi. Szczegółowe lokalizacje poszczególnych sensorów zostaną ustalone z wykonawcą na etapie realizacji projektu. Wstępne lokalizacje sensorów przedstawiają się następująco: 1. Borki - 3 sensory: a.) rejon marketu Borki (ulica Malinowa). b.) rejon ulicy Śliwkowej c. ) rejon skrzyżowania ul. Nadrzecznej i Kwaśnej 2. Centrum – 3 sensory: a.) rejon ulicy Młyńskiej b.) okolice szkoły SP 2, np. ul. Szkolna c.) okolice szkoły SP 3 np. ul. Kościelna 3.) Koszary – 1 sensor: a.) rejon ulicy Komunalnej. 4.) Lipowiec – 1 sensor: a.) przy SP nr 6, rejon skrzyżowania ul. Klubowej i Jeziornej. 5. Kaczy Dołek – 1 sensor: a.) okolice Biedronki, ul. Przemysłowa. 6. Baraki – 1 sensor: a.) ul. Jaćwieska 7. Wypusty – 1 sensor: a.) rejon ulic Miętowa/Ziołowa 8. Zarzecze – 2 sensory: a.) rejon przy SP 4 (ul. Konopnickiej) b.) okolice amfiteatru 9. Ślepsk – 1 sensor: a.) ulica Pensjonatowa. 10. Studzieniczna – 1 sensor: a.) ul. Studzieniczna

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Czujniki (sensory) jakości powietrza wraz z montażem – 15 szt.27 675 zł
2Roczny abonament – obsługa i kalibracja urządzeń13 284 zł

Brak możliwości podłączenia urządzeń do stałego źródła zasilania.