Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.11.2018

SA.3020.11.2018. Kaczkomaty


Lokalizacja

1. Działka nr 3419 – bulwary nad Nettą – część południowa
2. Działka nr 2903/02 – rejon Pałacu na Wodzie

Skrócony opis projektu

Projekt polega na zakupie i zainstalowaniu w kilku miejscach miasta automatów do wydawania karmy dla ptaków wodnych.

Opis projektu

Ptactwo wodne w Augustowie dokarmiane jest przez mieszańców oraz turystów przypadkową karmą, najczęściej pieczywem, które dla większości z nich (np. kaczki, łabędzie) jest szkodliwe. Projekt zakłada ustawienie w 4 punktach w mieście automatów z ziarnem do karmienia ptactwa wodnego. Automaty będą bezpłatnie dawkowały odpowiedni dla ptaków pokarm. Projekt zakłada również zakupem urządzeń do ich obsługi tj. miernika i ładowarki do akumulatorów żelowych oraz 1 t karmy.

Określenie zadania wskazujące na zgodność z zadaniami miasta określonymi w ustawie o samorządzie gminnym:

Ochrona przyrody

Beneficjenci projektu

Wszyscy mieszkańcy miasta korzystający z terenów rekreacyjnych nad rz. Nettą oraz j. Necko, w tym w szczególności dzieci i osoby starsze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Urządzenie do wydawania karmy dla ptaków wraz z 2 akumulatorami żelowymi.22 000 zł
2Montaż urządzeń tj. wykonanie betonowej podstawy i osadzenie urządzenia1 200 zł
3Zakup miernika (1 szt.) i ładowarki do akumulatorów żelowych (1 szt.) do bieżącej obsługi automatów.300 zł
4Zakup 1t karmy dla ptaków1 500 zł
Łącznie: 25 000 zł

W związku z przeznaczeniem działek o nr 1/34 oraz 2842/2 pod tereny rekreacyjne tj. kąpieliska i plaże, Urząd Miejski w Augustowie zaproponował dwie lokalizacje montażu urządzeń tj. działki 883/3 i 2903/3. Szacunkowy koszt zadania wynosi 13 400,00 zł.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Kaczkomaty

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.