Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.13.2

SA.3020.13.2. AUGUSTÓW MUSIC BEACHBALL CUP


Lokalizacja

Ośrodek sportów plażowych nad jeziorem Necko oraz miejski amfiteatr

Skrócony opis projektu

Zadanie polegało będzie na organizacji imprezy sportowo – muzycznej, która odbędzie się na obiektach sąsiadujących z augustowską plażą miejską. Pierwsza jego część to turniej siatkówki plażowej sklasyfikowany jako turniej rankingowy Mistrzostw Polski. Druga część zadania to wieczorny koncert zespołu wskazanego przez Augustowskie Placówki Kultury.

Opis projektu

Zadanie będzie polegało na organizacji rankingowego turnieju 2* (dwugwiazdkowego), a w przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów 3*, w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Będzie to turniej rankingowy, czyli jedna z kilku (ok. 8 – 10) Eliminacji Mistrzostw Polski, które rozgrywane są w okresie letnim w różnych miejscach kraju. Turniej główny zostanie rozegrany w jeden z lipcowych weekendów (sobota i niedziela), a poprzedzony będzie piątkowymi eliminacjami. Zawodom towarzyszyć będzie koncert zorganizowany w sobotni wieczór w Amfiteatrze oraz scena muzyczna zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Sportów Plażowych, na której występować będą lokalni DJ`e. Wyboru artystów do części muzycznej zadania dokonają Augustowskie Placówki Kultury. Zamysłem jest jednak aby była to muzyka utrzymana w „wakacyjnych rytmach”, ale też prezentująca dobry poziom artystyczny.
Koszty przewidziane na poszczególne części zadania są to budżety w jakich powinni zmieścić się organizatorzy przedsięwzięć. Są to koszty bardzo trudne do oszacowania przez wnioskodawcę na etapie składania wniosku ze względu na mnogość składowych poszczególnych części zadania. W przypadku turnieju siatkarskiego są to wydatki od zakupu wody, produkcji materiałów promocyjnych poprzez stroje zawodników na kosztach sędziowania kończąc (ok. 11 000 zł – 14 sędziów). W załączeniu do wniosku znajdują się zaświadczenia instytucji doświadczonych w organizacji takich wydarzeń potwierdzające, że wskazane budżety są wystarczające do właściwego przeprowadzenia imprezy.

Określenie zadania wskazujące na zgodność z zadaniami miasta określonymi w ustawie o samorządzie gminnym:

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Beneficjenci projektu

Impreza będzie skierowana do wszystkich mieszkańców Augustowa. Jej ogólnodostępny charakter podkreślać będzie darmowy wstęp zarówno na część sportową jak i kulturalną.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Pula nagród w turnieju siatkówki plażowej.16 000 zł
2Organizacja i przeprowadzenie turnieju siatkówki plażowej.19 000 zł
3Organizacja koncertu i oprawy muzycznej imprezy.15 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Zadanie ze względu na nieznany termin wykonania boisk do siatkówki plażowej nie możne być zrealizowany.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
AUGUSTÓW MUSIC BEACHBALL CUP

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.