Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.1.20

SA.3020.1.20. System nawadniania w parku miejskim na Rynku Zygmunta Augusta


Lokalizacja

działka nr 3197 (park miejski – Rynek Zygmunta Augusta)

Skrócony opis projektu

Park miejski to serce naszego miasta, w którym, przede wszystkim latem, koncentruje się życie mieszkańców i turystów. Dlatego szczególnie w okresie letnim zauważalny jest brak systemu nawadniania, co powoduje wysychanie trawy i utratę walorów tego miejsca. Niezbędne jest wykonanie systemu nawadniania.

Opis projektu

Automatyczny system nawadniania, wymiana gruntu pod trawnik i posianie nowej trawy. Montaż systemów nawadniających przyczyni się do prawidłowego utrzymania zieleni w parku miejskim. System ten jest niezbędny zwłaszcza na dużych terenach, których podlewanie ręczne może być zbyt pracochłonne i niewystarczające. Odpowiednio zaplanowany układ systemów nawadniających, które automatycznie regulują wykorzystanie wody, pozwoli na automatyzację procesu podlewania, a nawet uwzględni potrzeby roślin i warunki glebowe.

Określenie zadania wskazujące na zgodność z zadaniami miasta określonymi w ustawie o samorządzie gminnym:

zieleni gminnej i zadrzewień

Beneficjenci projektu

Wszyscy mieszkańcy miasta i turyści.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Automatyczny system nawadniania100 000 zł
2Wymiana gruntu pod trawnik i posianie nowej trawy30 000 zł
3Projekt systemu nawadniania15 000 zł
Łącznie: 145 000 zł

Po weryfikacji projektu szacunkowy koszt zadania przekroczy kwotę 300 000,00 zł. W związku z powyższym zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Augustów na 2019 rok zadanie zostało odrzucone.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
System nawadniania w parku miejskim na Rynku Zygmunta Augusta

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.