Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.2.2018

SA.3020.2.2018. Dogosfera – Psi Park w Augustowie


Lokalizacja

Działka miejska o numerze 3816,  
Działka w planie zagospodarowanie miasta jest przeznaczona na tereny rekreacyjne.

Skrócony opis projektu

„Dogosfera” to idealne miejsce, które stworzy właścicielom czworonogów doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku z psem, uprawiania psich sportów, edukacji, spotkań i relaksu. To będzie bezpieczne, przestronne miejsce, wyposażone w sprzęt do ćwiczeń - przystosowany zarówno dla psów ras małych jak i dużych.

Opis projektu

Celem projektu „Dogosfera” Psi Park w Augustowie jest stworzenie na terenie miasta wybiegu dla psów. W ramach  projektu  powstałby obiekt na terenach zielonych w okolicy ul. Sucharskiego i Centrum Sportu i Rekreacji (k. basenu), odizolowany, ogrodzony i oświetlony. Na utworzonej, bezpiecznej przestrzeni psy mogłyby biegać swobodnie, załatwiać się i używać zabawek i przeszkód znajdujących się na terenie Psiego Parku.
W Psim Parku znajdować się mają następujące przeszkody:
Tunel do przejścia buda
poręcze do przeskoków
platforma potrójna
obręcz do przeskoków duża
Słupki do slalomu
Teren „Dogosfery” będzie ogrodzony. Wchodzić się będzie przez dwie bramki oddzielone ogrodzeniem (tzw. śluza) obok będzie znajdowała się brama, która będzie wykorzystywana tylko w razie potrzeb. Na terenie Psiego Parku będą znajdować się pojemniki na śmieci,
„Dogosfera” posiadać będzie regulamin korzystania z Psiego Parku – wybiegu dla psów, określający, że czworonogi mogą przebywać w tych miejscach bez smyczy i kagańca, co nie zdejmuje z właściciela psa odpowiedzialności za zachowanie podopiecznego.

„Dogosfera” będzie miejscem, gdzie właściciel ma zawsze możliwość spuszczenia psa ze smyczy i cieszenia się swobodą swojego pupila. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie:
1) zaspokojenie potrzeb psów i ich właścicieli
2) rozwiązanie problemu puszczania psów bez smyczy w miejscach publicznych
3) propagowanie nawyku sprzątania po pupilach
4) nawiązanie relacji międzyludzkich oraz propagowanie wiedzy na temat psich zachowań.
5) propagowanie aktywnego spędzania czasu
7. Beneficjenci zadania (należy wskazać, komu będzie służyło zadanie oraz jakie grupy mieszkańców odniosą korzyść z jego realizacji):
Mieszkańcy Augustowa (oraz dla wszystkich chętnych) – Psi Park będzie ogólnodostępny dla wszystkich o każdej porze dani i nocy, także dla osób, które zechcą wypocząć w tym miejscu. Psi Park „Dogosfera” oprócz miejsca do ćwiczeń dla psów będzie posiadał infrastrukturę taką jak ławka, zadaszenie, latarnie, kosze na psie odchody. Będzie więc niezwykle bezpiecznym miejscem do różnych form aktywności.
8. Szacunkowe koszty zadania (należy uwzględnić wszystkie rodzaje kosztów składające się na realizację zadania):

Beneficjenci projektu

Mieszkańcy Augustowa (oraz dla wszystkich chętnych) – Psi Park będzie ogólnodostępny dla wszystkich o każdej porze dani i nocy, także dla osób, które zechcą wypocząć w tym miejscu. Psi Park „Dogosfera” oprócz miejsca do ćwiczeń dla psów będzie posiadał infrastrukturę taką jak ławka, zadaszenie, latarnie, kosze na psie odchody. Będzie więc niezwykle bezpiecznym miejscem do różnych form aktywności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie terenu, karczowanie 5 000 zł
2Ogrodzenie panelowe z dwiema bramami i dwiema furtkami60 000 zł
3Wiata drewniana 4x5m, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej11 000 zł
4Oświetlenie terenu – dwie lampy hybrydowe 18W16 000 zł
5Mała architektura(kosz na smieci, kosz na psie odchody, ławka)4 000 zł
6Wybrane urządzenia dla psów12 200 zł
7Tablica z regulaminem1 300 zł
8Szacunkowy koszt miesięcznego utrzymania500 zł
Łącznie: 110 000 zł

Zgłoszone zadanie nie obejmowało kosztów karczowania krzaków oraz wymiany gruntów. Ponadto zmieniono miejsce realizacji zadania na działkę 3819/3. Szacunkowy koszt zadania wynosi 132 915,55 zł.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Dogosfera – Psi Park w Augustowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.