Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.6.2018

SA.3020.6.2018. Festyn Rodzinny "BUDUJEMY WIĘZI – OD JUNIORA DO SENIORA"


Lokalizacja

Teren przy Amfiteatrze, ul. Zarzecze.

Skrócony opis projektu

Festyn Rodzinny "BUDUJEMY WIĘZI – OD JUNIORA DO SENIORA" będzie to wydarzenie otwarte, skierowane do mieszkańców Augustowa i okolic (między innymi rodzin z dziećmi, młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami) oraz turystów i kuracjuszy. Celem będzie aktywizacja i integracja lokalnego środowiska poprzez udział we wspólnym gotowaniu z degustacjami, udział w konkursach i zabawach.

Opis projektu

Wnioskowane zadanie obejmie organizację 4 – godzinnego Festynu Rodzinnego pod hasłem: "BUDUJEMY WIĘZI – OD JUNIORA DO SENIORA" na terenie przy Amfiteatrze w okresie  letnim (czerwiec - sierpień) 2019 roku.
Atrakcjami festynu będą: gotowanie na ogromnej patelni z degustacją; zakręcone ziemniaki; hot-dogi; popcorn; wata cukrowa; woda sodowa z saturatora; kawa i herbata; porady i zabiegi kosmetyczne dla pań; warsztaty mydlarskie; pokaz i nauka zumby; karaoke; fotobudka; cymbergaj; dmuchańce dla dzieci (duży zamek, duża zjeżdżalnia, basen z piłkami); 5 animatorów (malowanie buziek,  kącik  plastyczny, modelowanie baloników, gry, wyścigi i konkursy, pokaz baniek mydlanych); klaun-kuglarz; kucyk "Pony"; żywe maskotki – animatorzy.
Oprawę muzyczną oraz stosowne nagłośnienie zapewni prowadzący festyn DJ.
Nagłośnienie pokazu gotowania na ogromnej patelni (mikroporty) zapewni realizator pokazu.
Na potrzeby przeprowadzenia warsztatów zostaną wynajęte dwa duże namioty.
Głównym celem festynu będzie szeroko pojęta integracja i aktywizacja społeczna uczestniczących, czynne spędzenie czasu wolnego oraz budowanie silnych więzi rodzinnych  i międzypokoleniowych. Będzie to również możliwość ukazania uroków i piękna naszego miasta Augustowa.

Określenie zadania wskazujące na zgodność z zadaniami miasta określonymi w ustawie o samorządzie gminnym:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, między innymi  kultury oraz współpracy                  

Beneficjenci projektu

Beneficjentami zadania będą mieszkańcy Augustowa i okolic (między innymi rodziny z dziećmi, młodzież, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami) oraz turyści i kuracjusze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Pokaz gotowania na ogromnej patelni z degustacją (500 porcji)6 150 zł
2Zakręcone ziemniaki z degustacją990 zł
3Hot-dogi990 zł
4Popcorn750 zł
5Wata cukrowa640 zł
6Saturator750 zł
7Kawa i herbata990 zł
8Porady i zabiegi kosmetyczne dla pań800 zł
9Warsztaty mydlarskie1 800 zł
10Pokaz i nauka zumby750 zł
11Karaoke1 000 zł
12Fotobudka1 400 zł
13Cymbergaj1 100 zł
14Dmuchańce szt. 3 2 450 zł
15Animatorzy - 5 osób3 200 zł
16Klaun - Kuglarz2 000 zł
17Kucyk "Pony" do przejażdżek1 400 zł
18Żywa Maskotka- animator - 2 osoby1 280 zł
19DJ z nagłośnieniem1 800 zł
20Namiot 12m x 5m - szt. 22 000 zł
21Koszty logistyczne dostawcy atrakcji1 400 zł
22Nagłośnienie pokazu gotowania (mikroporty)615 zł
Łącznie: 34 255 zł

Brak.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Festyn Rodzinny "BUDUJEMY WIĘZI – OD JUNIORA DO SENIORA"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.