Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.7.2018

SA.3020.7.2018. AUGUSTÓW DANCE FESTIVAL


Lokalizacja

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Augustowie, ul. Konopnickiej 5

Skrócony opis projektu

W dniu 1.06.2019 roku zostanie zorganizowany AUGUSTÓW DANCE FESTIVAL . Zawody odbędą się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Augustowie przy ul. Marii Konopnickiej 5. Będzie to impreza sportowo-rekreacyjna o charakterze rywalizacji sportowej.

Opis projektu

Całość zawodów będzie podzielona na trzy części tzw. bloki taneczne. W pierwszym bloku o godzinie 10 zaprezentują się młodzi tancerze rywalizujący w klasach rekreacyjnych H, G, F oraz pary sportowe z klasą E. W drugiej części turnieju o godzinie 14.30 tańczyć będzie młodzież z klasami sportowymi E, D, C. Natomiast w gali wieczornej zatańczą pary z najwyższymi klasami sportowymi C, B, A i S – klasa międzynarodowa mistrzowska. Dodatkową atrakcją będą pokazy tańca w wykonaniu Mistrzów Świata i Europy w tańcu towarzyskim - Jacka Jeschke i Hanny Żudziewicz. Są to również zwycięzcy dwóch ostatnich edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Turniej ten co roku przyciąga rzeszę tancerzy z naszego miasta, powiatu, województwa oraz klubów z całej Polski a nawet z  zagranicy. Dzięki temu turniej ma miano ogólnopolskiego. Zawody te mają na celu wyłonienie zwycięzców poszczególnych kategoriach i klasach tanecznych oraz zdobycie punktów rankingowych do wyższych klas. I jest to aspekt sportowy tej imprezy. Ale tak naprawdę ten turniej tańca rozwiązuje także ważne problemy społeczne. W związku z coraz szerszym zagrożeniem wśród młodzieży wszelkimi używkami i uzależnieniami, organizujemy ten turniej chcąc pokazać inne formy zagospodarowania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych. Naszą dewizą jest hasło: „Nie alkohol, nie używki ale taniec towarzyski”. W ten sposób wpisujemy się w działania profilaktyczne skierowane do mieszkańców miasta i okolic. Adresatami turnieju są osoby z Augustowa, powiatu augustowskiego, województwa podlaskiego oraz pozostałych regionów kraju.  W czasie trwania całego turnieju będzie promowane hasło naszego klubu: „Nie alkohol, nie używki ale taniec towarzyski”. Wszyscy zawodnicy, widzowie, trenerzy, sędziowie otrzymają zestaw składający się z torby, znaczka, długopisu i naklejki promujących życie bez uzależnień – chociażby poprzez uprawianie takiej formy zdrowego i aktywnego trybu życia jakim jest taniec towarzyski. Oprócz tego na hali będą umieszczone banery i plakaty reklamowe promujący zdrowy i aktywny tryb życia wolny od wszelkich uzależnień. Obecność Mistrzów Świata i Europy w wielkim stopniu wpłynie na atrakcyjność całego turnieju a jednocześnie zwiększy oddziaływanie promowanych przez nas wzorców i postaw na uczestników projektu.
Każdy uczestnik festiwalu otrzyma pamiątkowy puchar oraz upominki. Tancerze zajmujący miejsca 4-6 otrzymują puchary sportowe i upominki, natomiast za zajęcie miejsca 1-3 tancerze otrzymują puchary sportowe, medale oraz upominki.
Udział na turnieju tak wielkiej grupy tancerzy, ich rodzin, znajomych i widzów jest doskonałą formą i okazją do promowania walorów miasta Augustowa, jego walorów turystycznych, infrastruktury sportowej (Hala Szkoły Podstawowej nr 4 w Augustowie) i przykładem poparcia i dobrej współpracy władz samorządowych ze środowiskiem sportowym i kulturalnym w mieście.
Możliwość uczestniczenia w turnieju wyzwala w zawodnikach dodatkową mobilizację zarówno przed jak i po wzięciu udziału w zawodach. Moment prezentacji przed rówieśnikami, rodziną, publicznością oraz jury wpływa nobilitująco na każdego tancerza. Dodatkowo możliwość dekoracji i zdobycia pucharu, medalu jest zawsze elementem dopingującym zarówno podczas samego turnieju jak i po jego zakończeniu podczas kolejnych treningów.
Zakładamy iż poprzez organizację AUGUSTÓW DANCE FESTIVAL dotrzemy bezpośrednio łącznie do 1500 odbiorców wskazanego zadania (550 zawodników startujących i około 950 widzów.

Określenie zadania wskazujące na zgodność z zadaniami miasta określonymi w ustawie o samorządzie gminnym:

Promocja Gminy, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

Beneficjenci projektu

Adresatami zadania – festiwalu tańca są zawodnicy w różnym wieku, ich rodzice, znajomi oraz wszyscy chętni do obejrzenia występów tancerzy na żywo – widzowie (odbiorcy bezpośredni)
Adresatów zadania możemy podzielić na:
1. Zawodnicy: dzieci, młodzież, dorośli z terenu miasta Augustowa, powiatu augustowskiego, województwa podlaskiego trenujący taniec towarzyski w różnym stopniu zaawansowania. Ilość – 300 osób. Wiek 5-55 lat
2. Mieszkańcy miasta Augustowa, powiatu augustowskiego, województwa podlaskiego, którzy przyjdą oglądać zmagania tancerzy (rodzice z dziećmi, dziadkowie). Ilość – 700 osób. Wiek 1-75 lat
3. Zakłada się iż w turnieju wezmą udział zawodnicy z poza terenu województwa podlaskiego. Ilość – 250 osób. Wiek 5-55 lat.
4. Zakłada się iż  turniej będą oglądać osoby z poza terenu województwa podlaskiego. Ilość – 250 osób. Wiek 1-75 lat.

Adresatami są także całe rodziny z dziećmi, które będą miały ochotę spędzić ranek, popołudnie lub wieczór oglądając zmagania tancerzy na żywo, jednocześnie poznając taniec jako formę aktywnego i wolnego od nałogów spędzania czasu.
Adresatami są również osoby nie uczestniczące w samym turnieju, ale poprzez akcję informacyjną i promocyjną (plakaty, ulotki, banery, reklama w mediach) są biernymi, pośrednimi  odbiorcami propagowanych przez nas treści i wartości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opłata za pozwolenie i rejestrację turnieju w Federacji Tańca Sportowego500 zł
2Opłata 9 sędziów punktujących 7 200 zł
3Opłata 2 sędziów skrutinerów (liczących)2 000 zł
4Wynagrodzenie konferansjera800 zł
5Opłata za pokaz tancerzy (Mistrzów Świata i Europy – Jacka Jeshke i Hanny Żudziewicz)5 000 zł
6Opłata za wynajem sali1 200 zł
7Opłata za obsługę techniczną (oświetlenie, nagłośnienie, parkiet)9 000 zł
8Zakup pucharów za uczestnictwo3 000 zł
9Zakup pucharów za miejsca 1-66 300 zł
10Zakup medali1 200 zł
11Zakup biletów wstępu (950 szt.)300 zł
12Opłata za pokoje hotelowe dla sędziów1 200 zł
13Opłata za catering dla sędziów i obsługi600 zł
14Zakup nagród dla uczestników turnieju3 500 zł
15Zakup plakatów400 zł
16Zakup ulotek i ich kolportaż1 100 zł
17Zakup banerów600 zł
18Zakup zaproszeń300 zł
19Zakup reklam w mediach lokalnych500 zł
Łącznie: 44 700 zł

Brak.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
AUGUSTÓW DANCE FESTIVAL

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.