Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.8.2018

SA.3020.8.2018. @-MOR- Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka


Lokalizacja

Działka nr 4379/2 ok. 2,5 km od mostu na Kanale Bystrym zaraz za pasem drogowym drogi wojewódzkiej 664 prowadzącej do Lipska

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada wykonanie miejsca odpoczynku rowerzystów i pieszych chcących odsapnąć podczas korzystania z trasy Green Velo na odcinku od mostu na Kanale Augustowskim do Sajenka. Jest to odcinek ok. 8-kilometrowy i wybudowanie takiego miejsca pozwoli szczególnie starszym i rodzinom w dobrych warunkach odpocząć, zjeść kanapkę lub napić się wody. Dostępny będzie także bezprzewodowy internet.

Opis projektu

W ramach projektu wykonane miałoby być miejsce postoju i chwilowego odpoczynku rowerzystów i pieszych chcących zrobić sobie przerwę podczas korzystania z trasy Green Velo na odcinku od mostu na Kanale Augustowskim do Sajenka. Jest to trasa ok. 8 kilometrowa i wiele osób zgłaszało, że brakuje tam miejsc odpoczynku- chociaż skromnej ławki i stojaka do roweru, aby chociaż na chwilę zatrzymać się. Pomysłodawca chce wyjść naprzeciw tym prośbom poprzez urządzenie miejsca nie tylko odpoczynku, ale również skorzystania z możliwości naładowania urządzeń elektronicznych i skorzystania z bezprzewodowego internetu. Bezprzewodowy i stosunkowo szybki internet (wi-fi)  dostępne będzie pomimo braku w tym miejscu łącza internetu przewodowego i zasilania elektrycznego. Źródłem energii będą panele fotowoltaiczne zamontowane na zadaszeniu ławki, które wystarcząnie tylko na zasilanie rutera do internetu ale również ładowarek USB telefonów. Podczas inwestycji zostanie wykonane odkrzaczenie terenu i jego wyrównanie a następnie teren zostanie utwardzony przez ułożenie kostki brukowej (oczywiście bezfazowej). Całość powierzchni @-MOR-u ma mieć około ok. 20-24 m2, Na tak przygotowanym miejscu zostanie zamontowana ławka solarna typu RLC Piknic Table (projekt i wizualizacja w załączniku do wniosku). RLC to akronim słów: Rest (odpocznij) Load (załaduj dane) Charge (naładuj energie). RLC Picnic Table to element małej architektury służący do ładowania wszelkiego rodzaju urządzeń mobilnych i turystycznych podczas odpoczynku. System RLC można zaadaptować i dostosować do każdej lokalizacji (bulwar, restauracja, patio, parking, deptak, molo, plaża itd.).W przypadku mojego projektu będzie to miejsce odpoczynku przy ścieżce rowerowej. Oprócz ławki zostanie zamontowany tam także kosz na śmieci (lub nawet 2 kosze) oraz stojaki na rowery. Jednocześnie będzie tam mogło odpoczywać 6-8 osób. Teren będzie bezpośrednio skomunikowany ze ścieżką Green Velo. Pomysłodawca zakłada również założenie monitoringu wizyjnego tego miejsca lub tzw. fotopułapki, aby zapobiegać zachowaniom niepożądanym i dewastacji wyposażenia. Ponadto zaprojektowano ustawienie jednej lampy solarnej, która oświetli bezpośrednie otoczenie ławki i fragment wjazdu na ścieżkę Green Velo. Lampa ta będzie jedynym oświetlonym miejscem na tej trasie i punktem orientacyjnym dla osób, które będą ją przemierzać wieczorami lub nocą.
Urządzenie @-MOR-u czyli Augustowskiego Miejsca Odpoczynku Rowerzystów (nawiązanie nazwą do sieci MOR-ów po trasie Green Velo) w tym miejscu pozwoli na usunięcie braku zgłaszanego już podczas budowy tej trasy. Uwagi o braku miejsca na odpoczynek mieszkańcy Augustowa zgłaszali również do Urzędu Miejskiego. W przyszłości tego typu miejsca postojowe mogłyby powstawać przy innych ścieżkach rowerowych np.wzdłuż trasy do Przewięzi.

Beneficjenci projektu

Głównie mieszkańcy Augustowa (ale również turyści) korzystający z tego odcinka trasy Green Velo oraz dalszych odcinków, którzy będą mogli nie tylko chwilę odpocząć, ale również doładować telefon lub sprawdzić przebieg dalszej trasy na mapach on-line. Jest to głównie trasa rowerowa i głównie będą to rowerzyści ale oczywiście nie ma przeszkód aby z tego miejsca mogli korzystać wrotkarze, deskorolkarze, użytkownicy nartorolek itd. Oczywiście odpoczynku będą mogli zażyć wędrowcy piesi. Z tej popularnej trasy korzysta szacunkowo kilkanaście tysięcy osób rocznie - szacuję, że po urządzeniu @-MOR-a co najmniej jedna trzecia z nich zechce z odpoczynku skorzystać- może być to nawet ponad 5 tysięcy użytkowników ścieżki do Sajenka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie terenu: odkrzaczenie, wyrównanie, wykorytowanie, nawiezienie i wykonanie podbudowy1 900 zł
2Zakup i ułożenie kostki brukowej ok. 20 m212 030 zł
3Zakup ławki solarnej np. typu RLC Picnic Table z dodatkowymi akumulatorami, gniazdem USB, gniazdem 12 V28 830 zł
4Montaż i podłączenie wszystkich urządzeń1 850 zł
5Montaż monitoringu wizyjnego (lub ewentualnie kamery on-line lub foto-pułapki)2 800 zł
6Materiały promocyjne: ulotki, informacje do lokalnych mediów itp900 zł
7Montaż wyposażenia: stojaków na rowery, koszy na śmieci (mały i duży), tablicy informacyjnej3 500 zł
8Ruter LTE do udostępnienia internetu bezprzewodowego 4 000 zł
9Latarnia solarna np. typu AE SMARTLIGHT z montażem4 000 zł
Łącznie: 59 810 zł

Brak

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
@-MOR- Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.