Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.10.2023

SA.3020.10.2023. Fontanna Augustowska Kula


Skrócony opis projektu

Celem projektu jest stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańcom Augustowa poprzez zainstalowanie fontanny w postaci granitowej kuli. Uatrakcyjni to już piękne otoczenie siedziby władz miejskich oraz spowoduje że miejsce to służyć będzie robieniu pamiątkowych zdjęć nie tylko przez mieszkańców Augustowa ale również turystów np. pary biorące ślub w nieodległym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Opis projektu

Projekt polega na stworzeniu pięknego miejsca rekreacji i wypoczynku głównie mieszkańcom Augustowa w pobliżu siedziby władz miejskich. Centralnym punktem instalacji ma być fontanna w postaci tzw. pływającej kuli które to instalacje można odnaleźć w innych miastach uzdrowiskowych. Obok fontanny powinny być ustawione ławki, nasadzona zieleń w tym co najmniej jedno duże w miarę drzewo (4-5  m wysokości). Zagospodarowanie terenu już na etapie planowania należy powierzyć fachowcom tak aby utworzyć estetyczne i piękne miejsce ozdabiające Augustów. Powinna być też zastosowana iluminacja aby miejsce to mogło być podziwiane również nocą i po zmierzchu. Miejsce powinno też zawierać albo herb Augustowa albo napis (logotyp) który będzie potwierdzał jego lokalizację np. na zdjęciach robionych w tym miejscu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace ziemnie, przygotowawcze 10 000 zł
2Zakup z montażem fontanny w postaci granitowej kuli z postumentem i podłączeniem wody i prądu 150 000 zł
3Tablica informacyjna, mała architektura (ławki, fontanna kaskada itp.)10 000 zł
4Nasadzenia zieleni, kwiaty, min. jedno duże drzewo, krzaki i trawy typu pampasy10 000 zł
Łącznie: 180 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Konserwacja instalacji fontanny1 000 zł
2Pielęgnacja zieleni1 000 zł
Łącznie: 2 000 zł

Brak uwag.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Fontanna Augustowska Kula

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.