Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.1.2023

SA.3020.1.2023. Całoroczny fortepian zewnętrzny na Rynku Zygmunta Augusta


Skrócony opis projektu

Projekt polega na zakupieniu i zamontowaniu na Rynku Zygmunta Augusta (stumetrówa, przy MDK), całorocznego zewnętrznego fortepianu Cadenza.

Opis projektu

Projekt polega na zakupieniu i zamontowaniu na Rynku Zygmunta Augusta (stumetrówa, przy MDK), całorocznego zewnętrznego fortepianu Cadenza. Realizowany projekt ma na celu stworzenie bezpiecznego, ogólnodostępnego miejsca dla osób chcących rozwijać i prezentować swoje talenty muzyczne. Miejsce takie, będzie również sprzyjało wzmacnianiu więzi społecznych, czy lokalnej tożsamości oraz niwelowało negatywne skutki pandemii SARS-Cov-19, w sferze społecznej (np. izolacji, osłabienia więzi itp.). Słuchanie muzyki granej na żywo będzie pozytywnie wpływało na nastrój samopoczucie mieszkańców oraz osób odwiedzających Augustów. Projekt korzystnie wpłynie nie tylko na umuzykalnienie mieszkańców miasta, ale również będzie dodatkową atrakcją Rynku Zygmunta Augusta, który w skali całego miasta jest miejscem przezywającym kryzys. Całoroczny fortepian przyczyni się do ożywienia (wzrostu atrakcyjności) Rynku stając się magnesem gromadzącym ludzi. Zwiększenie ruchu pieszego w tej części miasta korzystnie wpłynie natomiast na podmioty gospodarze funkcjonujące na Rynku i w jego bezpośrednim otoczeniu. Fortepian będzie mógł być wykorzystywany m.in. przez uczniów, absolwentów jak i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej im. E. Młynarskiego w Augustowie zarówno jako cenny element składowy procesu dydaktycznego, jak również dalszego rozwoju muzycznego uzdolnionych, młodych augustowian. koncerty wykorzystujące fortepian jako instrument główny, jak również akompaniujący, będą wzbogacać ofertę kulturalną miasta przez cały rok, w tym również, co szczególnie istotne, poza tzw. sezonem turystycznym. Wspólne muzykowanie będzie zachęcać ludzi do nawiązywania kontaktów, podejmowania rozmów, organizowania spontanicznych koncertów oraz większych imprez plenerowych, integrując naszą lokalną społeczność. Fortepian będzie mógł być wykorzystany do przeprowadzenia audycji i warsztatów muzycznych czy lekcji plenerowych. Będzie również miejscem, w którym każdy pianista, którego nie stać na własny instrument, będzie mógł w ciągu dnia ćwiczyć i rozwijać swoje umiejętności. Instrument będzie także oswajał z fortepianem osoby, które wcześniej nie miały z nim styczności. Będzin mógł stać się pierwszym instrumentem, z jakim rodzice zapoznają swoje dzieci - nie tylko przez słuchanie żywej muzyki w plenerze, ale też dzięki możliwości wydobycia z niego dźwięku już przez kilkulatków.
Parametry fortepianu Cadenza:
*obudowa z wytrzymałego betonu GRC (naturalnego (szary) lub barwionego w masie (czarny, biały)
*rama oraz nogi wykonane ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo
*możliwość indywidualnego znakowania
*pełna 88 klawiszowa klawiatura typu GHS i pedał sustain
*szczelność w klasie IP65
*praca w zakresie temperatur: od -20ºC do +50ºC
*przyłącze prądu - 230V 50 Hz
*wbudowany prostownik 12V 95W do zasilania podzespołów muzycznych i sterownika system antyoblodzeniowy klawiatury (zasilanie 230V)
*inteligentny system zdalnego zarządzania i statystyk użycia
*system audio: wzmacniacz RMS 200W, 2 głośniki wysokotonowe 4", RMS 30W, 2 głośniki niskotonowe 10"RMS 75W
*sterowanie funkcjami (głośność, harmonogram pracy) z dedykowanej aplikacji
*opcjonalne zasilanie fotowoltaiczne
*waga: fortepian 350 kg, ława 50 kg
*instrument wolnostojący, z możliwością stałego lub czasowego kotwienia do podłoża.
Prace budowlane: przyłącze do źródła prądu 230V wymagać będzie prac związanych z dopowiadaniem kabla zasilającego w płycie rynku i koniecznych prac przyłączeniowych.
Ubezpieczenie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Fortepian całoroczny Cadenza185 000 zł
2Transport i montaż fortepianu7 000 zł
3Roboty budowlane i specjalistyczne (np. elektryczne)7 500 zł
Łącznie: 199 500 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Energia elektryczna - roczny pobór prądu do 500kWh750 zł
2Ubezpieczenie fortepianu1 500 zł
Łącznie: 2 250 zł

Nastąpiła zmiana lokalizacji na działkę nr 3196/3. Ponadto istnieje ryzyko uzyskania negatywnej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Całoroczny fortepian zewnętrzny na Rynku Zygmunta Augusta

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.