Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Zakup projektu budowlanego Przedszkola dla min 75 docelowo 120 dzieci wraz z opracowaniem projektu zagospodarowania i uzyskania pozwolenia na budowę.


Lokalizacja

działki nr: 3276,1016/17, 1016/18, obręb 2 ul. Rajgrodzka i 3274,3275,1016/14,1016/15 obręb 2 między ul. Wiśniową i Śliwkową

Skrócony opis projektu

Zakup i dostosowanie do miejscowych warunków zabudowy gotowego projektu typowego przedszkola na max 120 dzieci na dz. nr 3276, 1016/17, 1016/18, obręb 2 ul. Rajgrodzka oraz z projektem niezbędnego placu zabaw na dz. nr 3274, 3275, 1016/14, 1016/15 obręb 2 między ul. Wiśniową i Śliwkową.

Opis projektu

Zadanie ma polegać na zakupie dokumentacji architektoniczo-budowlanej oraz dokumentacji technicznych wszystkich niezbędnych branż oraz zakup usługi adaptacji dokumentacji architektoniczno-budowlanej do miejscowych warunków lokalizacyjnych. Uzupełnieniem zadania jest zaplanowane w budżecie Miasta Augustowa na lata 2024-2025 pieniędzy niezbędnych do wybudowania i uruchomienia przedszkola. W tym samym czasie miasto powinno pozyskać środki dofinansowujące inwestycję. W tzw. międzyczasie miasto powinno przystąpić do zmiany zagospodarowania przestrzennego dla w/w działek z przeznaczeniem pod Usługi Oświaty. Może jest jeszcze szansa by pokusić się o dodanie tych działek do właśnie prowadzonych prac planistycznych podjętych uchwałą nr XXXI_353_2021 z dnia 25 marca 2021 r. Lokalizacją kompleksu przedszkola na wszystkich wyżej wymienionych działkach pozwala zaplanować obiekt dość elastyczne, z możliwością wykorzystania działek między ul. Śliwkową a Wiśniową na potrzeby cichego i bezpiecznego placu zabaw. Lokalizacja posiada jeszcze jedną cechę. Przy odpowiednim gospodarowaniu przestrzenią można pokusić się o budowę nowego żłobka. Kompleksy działek mają pow. ok. 2590m2 i 2870m2 czy odpowiadają wielkością obszaru 2 przedszkoli nr 2 na ul. Kopernika 24. Nowy obiekt pozwoli odciążyć kompletnie zapchaną ul. Kopernika i ul. T. Kościuszki obsługujące Przedszkole nr 2, poprawi dostępność do usług oświaty w obrębie osiedli Borki i Ślepsk. Dodatkowym zadaniem przy tej inwestycji może być budowa kontynuacji ul. Wiśniowej w formie ulicy jednokierunkowej do bezpiecznej obsługi terenu.
Uzasadnienie. Podstawą do działania jest wyłożony do publicznego wglądu w dniu 31.05.2021 r. projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa. Na stronie 43 wyraźnie wskazuje problem niedoboru usług oświaty m. in. na tym obszarze, jednocześnie nie wnosząc jakichkolwiek pomysłów na ich poprawę i nie wskazując nowych obszarów do wypełniania zadań własnych gminy. Z uwagi na systematyczne powiększanie przez Miasto Augustów obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wynikający z tego niebagatelny przyrost zabudowy mieszkalnej w obszarach osiedli Glinki. Borki II, Ślepsk I, Ślepsk II, należy niezwłocznie zmienić podejście do rozwoju tych obszarów. Niezbędnym staje się uzupełnienie zabudowy o usługi w tym oświaty stanowiące zadanie własne miasta. Nie można myśleć wyłącznie o równych dachach, ale należy wymusić zmiany pro-rozwojowe by skutecznie podnosić atrakcyjność osiedli czy dzielnic, by przenosić ciężar rozwoju w inne rejony. Nie da się bez końca komunikować podstawowych potrzeb społeczności lokalnych w ścisłym centrum bez konsekwencji dla jego funkcjonowania. Miasto musi zacząć myśleć o przeniesieniu ciężaru funkcjonowania na inne jego rejony. "Osiedla mieszkaniowe to nie tylko budynki mieszkalne, ale także usługi o podstawowym zakresie, tzw. przedszkole, szkoła, usługi handlu detalicznego, obsługa transportem publicznym, strefy rekreacji - wszystko, co zaspokaja podstawowe potrzeby mieszkańców. Wszystko to sprawia, że miejsce zamieszkania staje się przyjezdną i zmniejsza zapotrzebowanie na przemieszczanie się po mieście w celu skorzystania z usług."
Dalsza część opisu zadania na formularzu zgłoszeniowym.

Beneficjenci projektu

1. Mieszkańcy miasta Augustowa z wyszczególnieniem osiedli: Borki i Ślepsk, pracownicy stoczni JW Ślepsk i pracownicy stoczni Frydenbo Boats Production Sp. z o.o. Sp. K.
2. Gmina Miasto Augustów przez poprawę dostępności do usług oświaty zgodnie z założeniami Studium Rozwoju.
3. Gmina Miasto Augustów poprzez niezwłoczne przystąpienie do uchwalenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania osiedli Borki i Ślepsk w celu utrwalenia zabudowy usług oświaty na działkach stanowiących własność Miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup dokumentacji projektowej typowej z adaptacją przez pracownię projektową do wymagań architektury niskoemisyjnej lub pasywnej i z niezbędnymi opracowaniami dodatkowymi100 000 zł
2koszt adaptacji projektu do warunków miejscowych wraz z projektem zagospodarowania terenu20 000 zł
Łącznie: 120 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1budowa budynku przedszkola dla 120 dzieci z zagospodarowaniem terenu i placami zabaw przy powierzchni użytkowej budynku 551m24 000 000 zł
2koszt utrzymania - przypuszczalnie proporcjonalnie do już funkcjonujących obiektów tego typu w mieście Augustowie (brak kwoty)
3roczne koszty zatrudnienia personelu - j.w (brak kwoty)
Łącznie: 4 000 000 zł

Zgodnie z § 1 ust. 6 zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji budżetu, projekt powinien stanowić funkcjonalną całość i nie może być etapem lub częścią większego projektu. Zgłoszone zadanie stanowi etap planowanego przedsięwzięcia, w związku z powyższym projekt podlega odrzuceniu.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup projektu budowlanego Przedszkola dla min 75 docelowo 120 dzieci wraz z opracowaniem projektu zagospodarowania i uzyskania pozwolenia na budowę.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.