Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Szczegóły projektu

Zakup projektu budowlanego Przedszkola dla min 75 docelowo 120 dzieci wraz z opracowaniem projektu zagospodarowania i uzyskania pozwolenia na budowę.


Lokalizacja

działki nr: 3276,1016/17, 1016/18, obręb 2 ul. Rajgrodzka i 3274,3275,1016/14,1016/15 obręb 2 między ul. Wiśniową i Śliwkową

Skrócony opis projektu

Zakup i dostosowanie do miejscowych warunków zabudowy gotowego projektu typowego przedszkola na max 120 dzieci na dz. nr 3276, 1016/17, 1016/18, obręb 2 ul. Rajgrodzka oraz z projektem niezbędnego placu zabaw na dz. nr 3274, 3275, 1016/14, 1016/15 obręb 2 między ul. Wiśniową i Śliwkową.

Opis projektu

Zadanie ma polegać na zakupie dokumentacji architektoniczo-budowlanej oraz dokumentacji technicznych wszystkich niezbędnych branż oraz zakup usługi adaptacji dokumentacji architektoniczno-budowlanej do miejscowych warunków lokalizacyjnych. Uzupełnieniem zadania jest zaplanowane w budżecie Miasta Augustowa na lata 2024-2025 pieniędzy niezbędnych do wybudowania i uruchomienia przedszkola. W tym samym czasie miasto powinno pozyskać środki dofinansowujące inwestycję. W tzw. międzyczasie miasto powinno przystąpić do zmiany zagospodarowania przestrzennego dla w/w działek z przeznaczeniem pod Usługi Oświaty. Może jest jeszcze szansa by pokusić się o dodanie tych działek do właśnie prowadzonych prac planistycznych podjętych uchwałą nr XXXI_353_2021 z dnia 25 marca 2021 r. Lokalizacją kompleksu przedszkola na wszystkich wyżej wymienionych działkach pozwala zaplanować obiekt dość elastyczne, z możliwością wykorzystania działek między ul. Śliwkową a Wiśniową na potrzeby cichego i bezpiecznego placu zabaw. Lokalizacja posiada jeszcze jedną cechę. Przy odpowiednim gospodarowaniu przestrzenią można pokusić się o budowę nowego żłobka. Kompleksy działek mają pow. ok. 2590m2 i 2870m2 czy odpowiadają wielkością obszaru 2 przedszkoli nr 2 na ul. Kopernika 24. Nowy obiekt pozwoli odciążyć kompletnie zapchaną ul. Kopernika i ul. T. Kościuszki obsługujące Przedszkole nr 2, poprawi dostępność do usług oświaty w obrębie osiedli Borki i Ślepsk. Dodatkowym zadaniem przy tej inwestycji może być budowa kontynuacji ul. Wiśniowej w formie ulicy jednokierunkowej do bezpiecznej obsługi terenu.
Uzasadnienie. Podstawą do działania jest wyłożony do publicznego wglądu w dniu 31.05.2021 r. projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa. Na stronie 43 wyraźnie wskazuje problem niedoboru usług oświaty m. in. na tym obszarze, jednocześnie nie wnosząc jakichkolwiek pomysłów na ich poprawę i nie wskazując nowych obszarów do wypełniania zadań własnych gminy. Z uwagi na systematyczne powiększanie przez Miasto Augustów obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wynikający z tego niebagatelny przyrost zabudowy mieszkalnej w obszarach osiedli Glinki. Borki II, Ślepsk I, Ślepsk II, należy niezwłocznie zmienić podejście do rozwoju tych obszarów. Niezbędnym staje się uzupełnienie zabudowy o usługi w tym oświaty stanowiące zadanie własne miasta. Nie można myśleć wyłącznie o równych dachach, ale należy wymusić zmiany pro-rozwojowe by skutecznie podnosić atrakcyjność osiedli czy dzielnic, by przenosić ciężar rozwoju w inne rejony. Nie da się bez końca komunikować podstawowych potrzeb społeczności lokalnych w ścisłym centrum bez konsekwencji dla jego funkcjonowania. Miasto musi zacząć myśleć o przeniesieniu ciężaru funkcjonowania na inne jego rejony. "Osiedla mieszkaniowe to nie tylko budynki mieszkalne, ale także usługi o podstawowym zakresie, tzw. przedszkole, szkoła, usługi handlu detalicznego, obsługa transportem publicznym, strefy rekreacji - wszystko, co zaspokaja podstawowe potrzeby mieszkańców. Wszystko to sprawia, że miejsce zamieszkania staje się przyjezdną i zmniejsza zapotrzebowanie na przemieszczanie się po mieście w celu skorzystania z usług."
Dalsza część opisu zadania na formularzu zgłoszeniowym.

Beneficjenci projektu

1. Mieszkańcy miasta Augustowa z wyszczególnieniem osiedli: Borki i Ślepsk, pracownicy stoczni JW Ślepsk i pracownicy stoczni Frydenbo Boats Production Sp. z o.o. Sp. K.
2. Gmina Miasto Augustów przez poprawę dostępności do usług oświaty zgodnie z założeniami Studium Rozwoju.
3. Gmina Miasto Augustów poprzez niezwłoczne przystąpienie do uchwalenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania osiedli Borki i Ślepsk w celu utrwalenia zabudowy usług oświaty na działkach stanowiących własność Miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup dokumentacji projektowej typowej z adaptacją przez pracownię projektową do wymagań architektury niskoemisyjnej lub pasywnej i z niezbędnymi opracowaniami dodatkowymi100 000 zł
2koszt adaptacji projektu do warunków miejscowych wraz z projektem zagospodarowania terenu20 000 zł
Łącznie: 120 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1budowa budynku przedszkola dla 120 dzieci z zagospodarowaniem terenu i placami zabaw przy powierzchni użytkowej budynku 551m24 000 000 zł
2koszt utrzymania - przypuszczalnie proporcjonalnie do już funkcjonujących obiektów tego typu w mieście Augustowie (brak kwoty)
3roczne koszty zatrudnienia personelu - j.w (brak kwoty)
Łącznie: 4 000 000 zł

Zgodnie z § 1 ust. 6 zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji budżetu, projekt powinien stanowić funkcjonalną całość i nie może być etapem lub częścią większego projektu. Zgłoszone zadanie stanowi etap planowanego przedsięwzięcia, w związku z powyższym projekt podlega odrzuceniu.