Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. PLAC ZABAW FIKOLAND


Lokalizacja

16-300 Augustów, ul. Mjr. Sucharskiego 15, działka geodezyjna 3798/73

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego placu zabaw dla najmłodszych. Sala zabaw dla dzieci będzie świetną rozrywką i alternatywnym miejscem do spędzania czasu wolnego, szczególnie w chłonniejsze bądź deszczowe, jesienne czy zimowe dni.

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie zupełnie nowego placu zabaw dla dzieci w wieku 3-12 lat. Plac zabaw znajdować się będzie w budynku pływalni miejskiej w Augustowie, na balkonie wewnętrznym na piętrze, sąsiadującym z trybunami, na powierzchni użytkowej około 100m2. Pierwsza faza projektu zakłada zabudowanie - przeszklenie przestrzeni od barierki balkonowej do sufitu w celu zabezpieczenia terenu jak również w celu odizolowania placu zabaw od pływalni (dzięki temu zabiegowi na placu zabaw panować będzie niższa temperatura oraz wilgotność).
Kolejną fazą projektu będzie zdemontowanie oświetlenia znajdującego się nad przestrzenią, gdzie powstanie plac zabaw, wymiana na oświetlenie energooszczędne i sufitowe. Ostatnią fazą projektu będzie montaż placu zabaw - fikolandu dla najmłodszych. Plac zabaw, będzie zawierał m. in. basen z kulkami, zjeżdżalnie oraz tory przeszkód.

Beneficjenci projektu

Plac zabaw przeznaczony będzie dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przeszklenie powierzchni - montaż ściany80 000 zł
2Demontaż starego i montaż nowego oświetlenia powierzchni20 000 zł
3Budowa placu zabaw - fikolandu150 000 zł
Łącznie: 250 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przeglądy techniczne elementów placu zabaw2 000 zł

Szacunkowa wartość zadania przekracza kwotę 400 000,00 zł, w związku z powyższym zgodnie z  § 2 ust. 2 zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego projekt podlega odrzuceniu. Szacunkowy koszt zadania po weryfikacji wynosi: 460 000,00 zł.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
PLAC ZABAW FIKOLAND

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.