Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Szczegóły projektu

Miasteczko Ruchu Drogowego


Lokalizacja

Obszar w pobliżu amfiteatru, pomiędzy boiskiem do siatkówki plażowej a skałkami wspinaczkowymi (nr dz. 10/4 i 10/5), powierzchnia ok. 5000 m2.

Skrócony opis projektu

W ramach projektu powstanie Miasteczko Ruchu Drogowego służące do edukacji dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Miasteczko będzie służyło m.in. do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową oraz działań edukacyjnych.

Opis projektu

W wyniku realizacji projektu powstanie Miasteczko Ruchu Drogowego wyposażone w kompleksowo w szereg różnych elementów symulujących rozwiązania występujące w rzeczywistości. Planowana jest budowa systemu ścieżek rowerowych i pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci instalacji oświetleniowej, instalacji sygnalizacji świetlnej na jednym ze skrzyżowań, instalacji monitoringu, wraz z elementami małej architektury takimi jak ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablice informacyjne i donice. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic. W ramach rozwiązań komunikacyjnych miasteczka wprowadzone zostaną różnego typu skrzyżowania wraz z oznakowaniem pionowym w postaci znaków i oznakowaniem poziomym oraz jezdnie różnego rodzaju, tak by możliwie w pełni odzwierciedlić sytuacje, z jakimi w rzeczywistości może spotkać się rowerzysta jako uczestnik ruchu drogowego. Wykonane zostaną następujące rodzaje: a) Skrzyżowań: z sygnalizacją świetlną i tzw. śluzą rowerową, równorzędne, drogi z pierwszeństwem przejazdu z drogami podporządkowanymi, o ruchu okrężnym, z łamanym pierwszeństwem przejazdu, skrzyżowanie nieoznakowane oraz skrzyżowanie z przejazdem kolejowym- niestrzeżonym.
b)Jezdnie: jednokierunkowe, dwukierunkowe, dwupasmowe, wielopasmowe, ciągi pieszo-jezdne, drogi wewnętrzne.
c)Oznakowania drogowego poziomego i pionowego: znaki informacyjne, ostrzegawcze, znaki nakazu i zakazu oraz sygnalizacja świetlna na jednym ze skrzyżowań.
d)Elementów małej architektury: ławki bez oparcia, ławki z oparciem, stojaki na rowery, kosze na śmieci, donice, tablice informacyjne, słupki, murek z miejscami siedzącymi.
Projektowane miasteczko połączone zostanie z istniejącymi ciągami pieszo-rowerowymi poprzez dwa dojazdy. W ramach ścieżek miasteczko planowana jest segregacja ruchu rowerowego o pieszego z zastosowaniem przejść dla pieszych. Tablice informacyjne będą zawierać niezbędne informacje dotyczące zasad funkcjonowania miasteczka oraz regulamin określony przez zarządcę miasteczka.
Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zostanie skonsultowany z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Augustowie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, tak aby spełniać wszystkie wymogi niezbędne do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową. Realizacja projektu będzie służyła przede wszystkim dzieciom i młodzieży oraz funkcjonariuszom Policji przeprowadzającym egzaminy na Kartę Rowerową. Korzyści wynikające z możliwości edukacji dzieci już od wieku przedszkolnego w tematyce związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego odniosą wszyscy uczestnicy ruchu drogowego w mieście. Projekt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dla projektowanych ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych przyjęto nawierzchnię asfaltową, obrzeża betonowe 8x30. Przewidywana długość ścieżek, to 350mb, o szerokości 1,2mb. Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej:4cm- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, 4cm- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, 15cm- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowane mechaniczne), 20cm- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej(z kruszywa naturalnego 0/63mm stabilizowane mechanicznie). Razem 43cm. Ciągi piesze wykonane z kostki betonowej, obrzeża betonowe 6x20. Konstrukcja chodnika razem 31 cm warstwy. Wyposażenie instalacyjne i zabezpieczenie drzew w pobliżu.

Beneficjenci projektu

dzieci, młodzież, mieszkańcy, Policja, uczestnicy ruchu drogowego w mieście

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Miasteczko ruchu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą (ok. 5000m2)350 000 zł
2Wykonanie dokumentacji technicznej10 000 zł
Łącznie: 360 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Utrzymanie porządku, sprzątanie10 000 zł
2Energia elektryczna do oświetlenia obiektu6 000 zł
3Energia elektryczna do urządzeń elektrycznych1 000 zł
Łącznie: 17 000 zł

Zgłoszone zadanie jest niezgodne z zapisami obowiązującego na tym terenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.