Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Miasteczko Ruchu Drogowego


Lokalizacja

Obszar w pobliżu amfiteatru, pomiędzy boiskiem do siatkówki plażowej a skałkami wspinaczkowymi (nr dz. 10/4 i 10/5), powierzchnia ok. 5000 m2.

Skrócony opis projektu

W ramach projektu powstanie Miasteczko Ruchu Drogowego służące do edukacji dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Miasteczko będzie służyło m.in. do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową oraz działań edukacyjnych.

Opis projektu

W wyniku realizacji projektu powstanie Miasteczko Ruchu Drogowego wyposażone w kompleksowo w szereg różnych elementów symulujących rozwiązania występujące w rzeczywistości. Planowana jest budowa systemu ścieżek rowerowych i pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci instalacji oświetleniowej, instalacji sygnalizacji świetlnej na jednym ze skrzyżowań, instalacji monitoringu, wraz z elementami małej architektury takimi jak ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablice informacyjne i donice. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic. W ramach rozwiązań komunikacyjnych miasteczka wprowadzone zostaną różnego typu skrzyżowania wraz z oznakowaniem pionowym w postaci znaków i oznakowaniem poziomym oraz jezdnie różnego rodzaju, tak by możliwie w pełni odzwierciedlić sytuacje, z jakimi w rzeczywistości może spotkać się rowerzysta jako uczestnik ruchu drogowego. Wykonane zostaną następujące rodzaje: a) Skrzyżowań: z sygnalizacją świetlną i tzw. śluzą rowerową, równorzędne, drogi z pierwszeństwem przejazdu z drogami podporządkowanymi, o ruchu okrężnym, z łamanym pierwszeństwem przejazdu, skrzyżowanie nieoznakowane oraz skrzyżowanie z przejazdem kolejowym- niestrzeżonym.
b)Jezdnie: jednokierunkowe, dwukierunkowe, dwupasmowe, wielopasmowe, ciągi pieszo-jezdne, drogi wewnętrzne.
c)Oznakowania drogowego poziomego i pionowego: znaki informacyjne, ostrzegawcze, znaki nakazu i zakazu oraz sygnalizacja świetlna na jednym ze skrzyżowań.
d)Elementów małej architektury: ławki bez oparcia, ławki z oparciem, stojaki na rowery, kosze na śmieci, donice, tablice informacyjne, słupki, murek z miejscami siedzącymi.
Projektowane miasteczko połączone zostanie z istniejącymi ciągami pieszo-rowerowymi poprzez dwa dojazdy. W ramach ścieżek miasteczko planowana jest segregacja ruchu rowerowego o pieszego z zastosowaniem przejść dla pieszych. Tablice informacyjne będą zawierać niezbędne informacje dotyczące zasad funkcjonowania miasteczka oraz regulamin określony przez zarządcę miasteczka.
Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zostanie skonsultowany z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Augustowie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, tak aby spełniać wszystkie wymogi niezbędne do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową. Realizacja projektu będzie służyła przede wszystkim dzieciom i młodzieży oraz funkcjonariuszom Policji przeprowadzającym egzaminy na Kartę Rowerową. Korzyści wynikające z możliwości edukacji dzieci już od wieku przedszkolnego w tematyce związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego odniosą wszyscy uczestnicy ruchu drogowego w mieście. Projekt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dla projektowanych ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych przyjęto nawierzchnię asfaltową, obrzeża betonowe 8x30. Przewidywana długość ścieżek, to 350mb, o szerokości 1,2mb. Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej:4cm- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, 4cm- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, 15cm- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowane mechaniczne), 20cm- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej(z kruszywa naturalnego 0/63mm stabilizowane mechanicznie). Razem 43cm. Ciągi piesze wykonane z kostki betonowej, obrzeża betonowe 6x20. Konstrukcja chodnika razem 31 cm warstwy. Wyposażenie instalacyjne i zabezpieczenie drzew w pobliżu.

Beneficjenci projektu

dzieci, młodzież, mieszkańcy, Policja, uczestnicy ruchu drogowego w mieście

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Miasteczko ruchu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą (ok. 5000m2)350 000 zł
2Wykonanie dokumentacji technicznej10 000 zł
Łącznie: 360 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Utrzymanie porządku, sprzątanie10 000 zł
2Energia elektryczna do oświetlenia obiektu6 000 zł
3Energia elektryczna do urządzeń elektrycznych1 000 zł
Łącznie: 17 000 zł

Zgłoszone zadanie jest niezgodne z zapisami obowiązującego na tym terenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Miasteczko Ruchu Drogowego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.