Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 16

16. ZAKUP MASZYNY DO TRENINGU SIATKARSKIEGO


Lokalizacja

nie dotyczy

Skrócony opis projektu

Zakup trenażera siatkarskiego do treningu elementów technicznych takich przyjęcie zagrywki, obrona, blok czy rozegranie. Trenażer do siatkówki jest to zaawansowana maszyna, który pozwoli rozwinąć umiejętności gry na wysokim poziomie i usprawni proces treningowy. Urządzenie nadaje się zarówno do prowadzenia treningów grupowych jak i indywidualnych. Mogą z niej korzystać dzieci, młodzież i dorośli.

Opis projektu

Zakup trenażera siatkarskiego Professional Volleyball Polsport i przekazanie do dyspozycji Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie. Trenażer byłby udostępniany nieodpłatnie mieszkańcom Augustowa uprawiającym siatkówkę na terenie miasta. Jest to niezwykle efektywna forma treningu i kształtowania pamięci mięśniowej. Professional Voleyball pozwala na znacznie szybsze i częstsze powtórzenia zagrań w codziennym treningu eliminując stratę czasu na błędne trafienia zawodnika. Trenażer Professional Voleyball daje nowe możliwości. Maszyna pozwala na dostosowanie prędkości piłki do różnych stopni trudności osiągając nawet ponad 140 km/h oraz wysokość do 3.5 m. Precyzyjne wystawienia są dostarczane pod dowolnym kątem, a siła i konsekwentność wyrzutu piłek na tym samym poziomie są zapewnione przy każdym powtórzeniu. Professional Voleyball może być wykorzystany do serwisu, rozegrania, przyjęcia zagrywki sposobem dolnym oraz ataku. Urządzenie jest w pełni mobilne poprzez wykonanie konstrukcji na kółkach co pozwala na przemieszczanie go w dowolne miejsce na boisku. Obsługa maszyny jest przyjazna dla użytkownika, a montaż oraz demontaż nie sprawia żadnych trudności.

- maksymalna prędkość strzelania ponad 140 km / h
- maksymalna wysokość głowicy strzeleckiej 3,5 m
- zwiększone indywidualne umiejętności graczy w zespole
- zwiększona efektywność treningu
- zagrywki, podania i rozegrania z maksymalną dokładnością
- symulacja płaskich oraz rotacyjnych zagrywek
- odpowiednie zarówno dla profesjonalnych drużyn, jak i dla początkujących graczy
- obrotowa i pochylana głowica
- obsługa maszyny przyjazna dla użytkownika
Wymiary: - Minimum 120 x 79 x 226 cm (dł. X szer. X wys.) - Wysokość bez głowicy: 190 cm - Rozmiar nie przekracza wielkości standardowych drzwi.

Beneficjenci projektu

- dzieci i młodzież szkolna uczęszczająca na zajęcia pozalekcyjne z piłki siatkowej
- grupy nieformalne uprawiające siatkówkę w czasie wolnym od pracy czy szkoły
- zawodnicy klubów sportowych

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup trenażera 24 124 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Coroczny zakup piłek3 000 zł

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie nie jest zarządcą hali sportowej, w której można prowadzić zajęcia sportowe z użyciem trenażera.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
ZAKUP MASZYNY DO TRENINGU SIATKARSKIEGO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.