Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.17.2022

SA.3020.17.2022. MODERNIZACJA BOISK NA PLAŻY BIELNIK


Lokalizacja

2842/2

Skrócony opis projektu

Przebudowa boisk do siatkówki plażowej znajdujących się na plaży Bielnik w jedną dużą nieckę, w której znajdą się 4 profesjonalnie wyposażone boiska do siatkówki plażowej. W pobliżu boisk ustawiona zostanie wiata, a w niej 4 stoły zintegrowane z ławkami. Między boiskami a jeziorem ustawionych zostanie 6 dwuosobowych leżaków miejskich.

Opis projektu

Projekt zakłada przekształcenie istniejących dwóch niewymiarowych boisk w jedną nieckę o wymiarach 44x28 m, w której ustawione będą cztery profesjonalnie wyposażone boiska do siatkówki plażowej. Obecnie są one niewymiarowe (zbyt małe), a słupki umieszczone są w obrębie boisko co stwarza ryzyko kontuzji. W pobliżu boisk na powierzchni 8x8 m z kostki betonowej ustawiona zostanie wiata, a w niej znajdą się cztery stoły zintegrowane z ławkami. Między boiskami a jeziorem zamontowanych zostanie sześć dwuosobowych leżaków miejskich.

Beneficjenci projektu

Realizacja projektu posłuży wszystkim mieszkańcom Augustowa zainteresowanym grą w siatkówkę plażową. Dodatkowo wiata i stoliki z ławkami będą służyły wszystkim spędzającym czas na plaży Bielnik, którzy będą chcieli spożyć posiłek, odpocząć czy tylko schronić się przed deszczem czy słońcem. Jest to plaża gdzie znajdziemy już plac zabaw czy siłownię zewnętrzną dzięki czemu miejsce już w tej chwili cieszy się popularnością. Modernizacja boisk i miejsce do odpoczynku sprawią, ze pojawią się tam kolejni mieszkańcy Augustowa, a ci którzy już tam bywają znajdą nowe atrakcje.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace ziemne155 442,48 zł
2Wyposażenie boiska25 596,08 zł
3Wiata17 065,02 zł
4Stoły z ławkami8 480 zł
5Leżaki23 093,40 zł
6Montaż wiaty, stołów i leżaków5 000 zł
Łącznie: 234 676,98 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zgłoszony wniosek nie zawierał kosztów wykonania dokumentacji projektowej. Ponadto istnieje ryzyko uzyskania negatywnej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Szacunkowy koszt zadania po weryfikacji wynosi: 254 676,98 zł.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
MODERNIZACJA BOISK NA PLAŻY BIELNIK

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.