Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 15

15. Augustowska Tężnia Solankowa – Zdrowie i relaks dla mieszkańców


Lokalizacja

16-300 Augustów ul. Hoża 7, działka nr 3571/13

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest wybudowanie małej, nowoczesnej tężni solankowej wraz z ławkami.
Tężnia solankowa tworzy zdrowy mikroklimat, z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, którzy profilaktycznie chcą przeciwdziałać schorzeniom układu oddechowego, chorobom układu krążenia, alergii, zapaleniu zatok, stanom depresyjnym, czy ogólnemu wyczerpaniu organizmu.

Opis projektu

Planuje się budowę tężni solankowej jako obiekt małej architektury wraz z infrastrukturą techniczną jako wiatę wolnostojącą na obrysie czworoboku. Tężnia ma być zbudowana z suszonego, starannie wyselekcjonowanego drewna świerkowego klejonego czołowo ”KVH” na planie czworoboku z kolumną tarniny pośrodku. Wymiary tężni: 6,54 x 6,54 m x 5,05m. Centralnym elementem tężni ma być kolumna gałązek tarniny na które ma spływać solanka z kolektora wylewowego umieszczonego wewnątrz kolumny. Solanka opadać będzie z gałązki na gałązkę tarniny coraz bardziej się rozdrabniając i w ten sposób wytwarzając zdrowy mikroklimat solanki. Słup zabezpieczony przed opadami i rozrzedzaniem solanki pokryciem plandekowym. Pod słupem znajdować ma się niecka wyłapująca opadającą solankę. Tężnia poprzez swoją formę oraz gabaryty będzie harmonizować  z krajobrazem lokalnym. Kolorystyka obiektu zostanie dostosowana do otoczenia.
Zbiornik na solankę o poj. 5.0m³ ma być osadzony w gruncie na warstwie podsypki piaskowej 20cm oraz obetonowany warstwą betonu  B20 na wys.95cm. Pozostała część zbiornika obsypana piaskiem. Instalacja solankowa służąca do napływu i powrotu grawitacyjnego ma być wyposażona w stosowną automatykę i sterownię dozującą solankę oraz pompę z wyłącznikiem pływakowym. Zbiornik posiadać ma atest PZH a technologia i wykonanie ma gwarantować 100% szczelności, również pokrywy. Zbiornik na solankę i automatyka zlokalizowane mają być poza obrębem tężni. Wokół tężni ustawionych zostanie 8 ławek.

Beneficjenci projektu

Tężnia solankowa będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta oraz gości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zaprojektowanie i wybudowanie tężni359 000 zł
2Przygotowanie terenu i zakup ławek20 000 zł
Łącznie: 379 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt eksploatacji w sezonie.15 000 zł

Zgłoszone zadanie zlokalizowane jest na terenie nie należącym do Gminy Miasta Augustów, w związku z powyższym zgodnie z § 1 ust. 3 zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji budżetu, projekt podlega odrzuceniu.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Augustowska Tężnia Solankowa – Zdrowie i relaks dla mieszkańców

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.