Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.12.2022

SA.3020.12.2022. Czysty Augustów


Lokalizacja

miasto Augustów

Skrócony opis projektu

Czysty Augustów czyli mniej śmieci w przestrzeni publicznej. Dzięki wspólnemu wysiłkowi mieszkańców przywrócimy blask miastu.

Opis projektu

Zadania ma polegać na zakupieniu sprzętu niezbędnego do zbierania śmieci z ulic Augustowa oraz organizację ogniska dla osób  którzy by podjęli się zadania uprzątnięcia zalegających śmieci
przed oraz po sezonie turystycznym  np. w  kwietniu oraz we  wrześniu.
Realizacja zadania:
1. Kupujemy worki oraz rękawiczki.
2. na portalach społecznościowych oraz na stronie UM umieszczamy plakat informujący o zbiórce śmieci ( koszt 0 zł)
3. W dniu akcji dzielimy ochotników na grupy ( tak aby sprzątnąć jak największy obszar miasta )
3. Po akcji sprzątania na np. na błoniach nad rzeką Nettą organizujemy ognisko przy muzyce na żywo.
Efekt końcowy: Mniej zalegających śmieci przy chodnikach oraz przy ścieżkach leśnych. Bardziej atrakcyjny wygląd miasta.
Do zadania można by poprosić o współfinansowanie Lasy Państwowe  i zebrać zalegające śmieci przy najczęściej uczęszczanych  ścieżkach leśnych.

Beneficjenci projektu

mieszkańcy Augustowa i turyści ( miło się zwiedza czyste miasto)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup worków 2 000 zł
2Zakup rękawiczek500 zł
3Organizacja ogniska z koncertem 15 000 zł
Łącznie: 17 500 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowano koszt organizacji ogniska z koncertem. Szacunkowy koszt zadania po weryfikacji wynosi: 30 000,00 zł.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Czysty Augustów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.