Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Zestaw do ratowania i poszukiwania ludzi w wodach przybrzeżnych dla Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe


Lokalizacja

Plaże oraz wody przybrzeżne na terenie gminy Miasta Augustów

Skrócony opis projektu

Człowiek może przeżyć tylko 3 minuty bez powietrza dlatego czas dotarcia na miejsce zaginięcia osoby w wodzie oraz skuteczne jej odnalezienie jest kluczem do uratowania życia.
Celem projektu jest zakup ratowniczego skutera wodnego z platformą ratowniczą wraz z  niezbędnym wyposażeniem dla Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Opis projektu

Nasze Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych w szczególności plaż oraz wód przybrzeżnych znajdujących się na terenie gminy Miasta Augustów, w szczególności Jezioro Necko, Jezioro Białe, Jezioro Rospuda, Rzeka Netta, Rzeka Klonownica, Rzeka Rospuda, Kanał Augustowski, zabezpieczamy różnego rodzaju imprezy na wodzie jak również dbamy o stan czystości chroniąc środowisko wodne.
Zadania stawiane przed ratownikami podczas codziennej służby wymagają nowego i sprawnego skutera wodnego z platformą. Największą zaletą skutera jest skuteczność działania w płytkich wodach, tam gdzie większe jednostki nie mogą już działać.
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu efektywności działań Augustowskiego WOPR, poprzez dostosowanie technicznych środków reagowania do potrzeb wynikających z analizy bezpieczeństwa obszaru wodnego i plaży oraz obecnie obowiązujących standardów ratownictwa w zakresie ratowania zdrowia, życia ludzkiego oraz ochronę środowiska.
Jednocześnie ratownicy zgodnie z nazwą organizacji: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wykonują przeważającą liczbę zadań na rzecz mieszkańców nieodpłatnie, skuter wodny jest nam niezbędny do takich działań jak m.in patrolowanie plaż czy bezpośredni udział w akcjach ratowniczych na wodzie.
Augustowskie WOPR od początku swojej działalności współpracuje ze wszystkimi służbami ratunkowymi mających swoją siedzibę w Augustowie.
Szczegóły:
- Skuter ratowniczy 3 osobowy + pokrowiec
- Platforma do skutera
- Przyczepa transportowa pod skuter ratowniczy
- Kamizelki dla ratowników 3 szt.
- Kaski dla ratowników 3 szt.
- Radia dla ratowników 3 szt.

Beneficjenci projektu

Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. mjr. H. Sucharskiego 15
16-300 Augustów

Mieszkańcy Augustowa, turyści odwiedzający Miasto Augustów

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1SKUTER WODNY YAMAHA FX CRUISER SVHO130 450 zł
2PLATFORMA RATOWNICZA EXTRACTOR PRO20 000 zł
3PRZYCZEPKA PODŁODZIOWA8 000 zł
43 SZT. KAMIZELKA ASEKURACYJNA RATOWNIK III KSP 80N4 252,10 zł
53 SZT. KASK OCHRONNY RATOWNIK KSP KEVISPORT1 000 zł
63 SZT. RADIOTELEFON HYTERA hp78511 070 zł
Łącznie: 174 772,10 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1REJESTRACJA SKUTERA WODNEGO , PRZEGLĄDY TECHNICZNE,ŚWIADECTWO ZDOLNOŚCI ŻEGUGOWEJ6 000 zł
2REJESTRACJA PRZYCZEPKI POD SKUTER WODNY,PRZEGLĄDY TECHNICZNE1 000 zł
Łącznie: 7 000 zł

Gmina Miasto Augustów nie może finansować z budżetu obywatelskiego mienia na rzecz osób trzecich.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zestaw do ratowania i poszukiwania ludzi w wodach przybrzeżnych dla Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.