Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.6.2021

SA.3020.6.2021. BUTELKOMAT


Lokalizacja

Projekt będzie zlokalizowany przy budynku na ul. 3 Maja 60 w bezpośrednim sąsiedztwie nakrętkomatu, numer działki 3626/1.

Skrócony opis projektu

Butelkomat to nowoczesne rozwiązanie w kierunku ochrony środowiska, przybliżeniu idei recyklingu i dbałości o czystość najbliższego otoczenia. Dzięki projektowi każdy chętny będzie mógł oddać do ponownego przetworzenia zużyte butelki PET.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup butelkomatu zewnętrznego na butelki PET, podłączenie do sieci energetycznej oraz ustawienie w wybranym miejscu. Kolejnym etapem inwestycji jest ustalenie systemu gratyfikacji wymiany zużytych butelek, w celu zachęcenia mieszkańców miasta do segregowania odpadów i korzystania z możliwości oddania butelek do recyklingu np. zakup nasad drzew w mieście lub karmy do pobliskiego schroniska dla zwierząt.
Efektem końcowym będzie urządzenie przeznaczone do recyklingu butelek plastikowych. Dodatkowym ważnym produktem finalnym będą nowe drzewa, które wzbogacą przestrzeń miejską i przyczynią się do poprawy jakości powietrza, a w kolejnych latach dadzą wytchnienie i cień w upalne dni.

Beneficjenci projektu

Mieszkańcy Miasta Augustów

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup butelkomatu98 400 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Energia elektryczna (roczna)2 000 zł
2Serwis i konserwacja (roczna)1 000 zł
3Roczny koszt odbioru odpadów1 473,60 zł
4Przedłużenie gwarancji5 500 zł
Łącznie: 9 973,60 zł

W oparciu o ceny rynkowe skorygowano cenę zakupu butelkomatu. Ponadto wnioskodawca w projekcie nie ujął kosztów odbioru odpadów oraz przedłużenia gwarancji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
BUTELKOMAT

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.