Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.2.2021

SA.3020.2.2021. ZIELONY ATOL


Lokalizacja

Rynek Zygmunta Augusta 44, Augustów

Skrócony opis projektu

Wkomponowanie budynku Atolu w przestrzeń okołoparkową poprzez obsadzenie budynku szybkopnącym bluszczem.

Opis projektu

Wykonania zostanie konstrukcja z linek stalowych od południowej i zachodniej strony budynku atol, po której będą pięły się pnącza bluszczu zimozielonego. Na dachu budynku, od strony północnej, ustawione zostaną donice z roślinami zwisającymi po zewnętrznej stronie ściany.
Spowoduje to częściowe przykrycie elewacji budynku, który kłóci się architektonicznie z zabudową Rynku Zygmunta Augusta oraz przestrzenia parkową.
Temat budynku Atol od wielu lat budzi emocje. Potrzeba remontu i usytuowania w nim miejsca użytecznego publicznie - jak chociażby Centrum Informacji Turystycznej, galerii sztuki, czytelni, etc... - jest tematem powtarzającym się od wielu lat. Co do jednego wszyscy jednak możemy być chyba zgodni - budynek po prostu nie pasuje do zabudowy jak i zieleni parku na Rynku Zygmunta Augusta. Obsadzenie elewacji pnączami po pierwsze niejako "schowa" budynek i wkomponuje go w otaczającą zieleń, a po drugie - zapewni w przyszłości lepsze warunki dla ewentualnych działalności poprzez zakrycie części szklanych tafli sprawiających, że temperatura wewnątrz budynku może być w lato trudna do zniesienia.

Beneficjenci projektu

Mieszkańcy Augustowa oraz turyści odpoczywający w parku i zwiedzających centrum miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1kratownica - konstrukcja stalowa50 000 zł
2donice betonowe15 000 zł
3rośliny1 500 zł
4Wykonanie fundamentów pod konstrukcję wsporczą5 000 zł
Łącznie: 71 500 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1pielęgnacja zieleni (roczna)1 000 zł

W projekcie nie uwzględniono kosztu wykonania fundamentów pod konstrukcję wsporczą. Ponadto zgłoszony projekt wymaga uzyskania zgody konserwatora zabytków.

Załączniki

wizualizacja
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
ZIELONY ATOL

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.