Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.1.2021

SA.3020.1.2021. EKOPLENEROWA BIBLIOTEKA


Lokalizacja

Projekt będzie zlokalizowany w trzech punktach na terenie Miasta Augustowa: 1) park przy Starej Poczcie ograniczony ulicami Legionów, 29 Listopada oraz Kanałem Augustowskim, działka nr 3705/2;
2) Park Herberta w dzielnicy Lipowiec zlokalizowany przy ulicy Klubowej oraz Lipowej, zajmujący część działki 952/2 oraz 965;
3) plac zabaw przy ulicy Ustronie, działka 44/4 oraz 46/1

Skrócony opis projektu

EKOPLENEROWA BIBLIOTEKA to projekt, który umożliwia spędzanie czasu na świeżym powietrzu ciesząc się dobrą książką. Każdy zainteresowany może wypożyczyć książkę lub zasilić zbiory biblioteczki oddając własną lekturę.

Opis projektu

Zadanie polega na rozmieszczeniu na terenie Miasta Augustowa trzech instalacji EKOPLENEROWEJ BIBLIOTEKI.  Do wykonania są trzy budki na książki w wydrążonym pniu drzewa, montaż półek,  oszklonych drzwiczek oraz daszku. Następnie gotowe konstrukcje zostaną przewiezione i zamontowane w wyznaczonych miejscach. Początkowy wolumin stanowić będą pozycje przekazane przez członków Rady Seniora Miasta Augustowa oraz chętne osoby, które wcześniej wyrażą chęć zasilenia biblioteczki. Finalnym produktem będą trzy mini biblioteki umieszczone w plenerze, dostępne dla każdego mieszkańca miasta oraz turystów.

Beneficjenci projektu

Mieszkańcy Augustowa

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie budki na książki - 3 szt.40 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1prace porządkowe 200 zł
2utrzymanie i konserwacja1 400 zł
Łącznie: 1 600 zł

W oparciu o ceny rynkowe skorygowano koszt wykonania instalacji oraz uwzględniono koszty utrzymania i konserwacji ekobibliotek. Ponadto zgłoszony projekt wymaga uzyskania zgody konserwatora zabytków

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
EKOPLENEROWA BIBLIOTEKA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.