Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.9.2021

SA.3020.9.2021. Street Workout Śródmieście


Lokalizacja

Działka miejska  nr 3695/6

Skrócony opis projektu

Coś dla entuzjastów kalisteniki i dla tych, którzy chcą mieć blisko miejsce do ćwiczeń. Planujemy zbudować zestaw drążków i poręczy tzw. Workout Park do użytku publicznego, aby poprawić sprawność fizyczną i zdrowie mieszkańców Śródmieścia. Projekt skierowany tak naprawdę do każdego,

Opis projektu

Projekt przewiduje budowę zestawu drążków i poręczy do ćwiczeń. Mają one służyć poprawie sprawności fizycznej i zdrowia mieszkańców Śródmieścia.

Beneficjenci projektu

Street workout to forma ćwiczeń łącząca elementy gimnastyki i parkouru. Ten trening jest odpowiedni dla prawie każdego. Można trenować z wykorzystaniem własnej masy ciała lub z pomocą różnych przedmiotów takich jak ławki czy drążki. Kluczowymi elementami w Street Workout są: pompki, stanie na rękach, podciągnięcia, zwisy oraz różne ich kombinacje.
Uniwersalny charakter tego sportu sprawia, że nie jest tu ważna płeć – sprawdzi się zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Niektóre ruchy specjalizują się w bardziej akrobatycznej odsłonie, wymagającej wysokich umiejętności motorycznych, podczas gdy inne skupiają się na podstawowych ruchach i pracują nad siłą mięśni.
Sport ten stale zyskuje na popularności i coraz więcej osób przekonuje się do jego wykonywania. Szczególnie teraz, w dobie koronawirusa, kiedy siłownie bywają zamknięte. Na Osiedlu Śródmieście nie ma obecnie  takiego miejsca i jest potrzeba  stworzenia odpowiedniego, specjalnie wyznaczonego miejsca do treningu Street Workoutu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Komplet urządzeń35 000 zł
2Montaż12 000 zł
3Tablica z regulaminem1 000 zł
4Ławka parkowa/kosz na śmieci1 600 zł
5Nawierzchnia z piasku12 000 zł
6Lampa solarna 7 000 zł
Łącznie: 68 600 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Brak listy poparcia 15 mieszkańców Gminy Miasta Augustów.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Street Workout Śródmieście

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.