Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SA.3020.8.2021

SA.3020.8.2021. Placyk do Street Workoutu (Kalistenika)


Lokalizacja

Teren zieleni przy ul. Konwaliowej obok stacji transformatorowej. Wszelkie inne propozycje odnośnie zmiany lokalizacji parku są mile widziane.

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest stworzenie specjalistycznego w pełni wyposażonego placu do ćwiczeń siłowych, zwanego kalisteniką. Będzie on umożliwiał bezpieczne treningi osobom niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania. Wyposażenie placu będzie zawierać drążki, poręcze, drabinki, linę, ławeczkę oraz specjalną nawierzchnię przystosowaną do tego typu ćwiczeń.

Opis projektu

Celem projektu jest wybudowanie bezpiecznego i oświetlonego, profesjonalnego parku do uprawiania takiej dyscypliny sportu jak street workout. Po krótce jest to stosunkowo nowa dyscyplina, skupiająca w sobie elementy ćwiczeń siłowych z własną masą ciała, a także elementów gimnastyki i akrobatyki. Ćwiczenia głównie wykonuje się na drążkach i poręczach, a także przy użyciu kół gimnastycznych.

Wykonanie placu obejmuje:
- przygotowanie podłoża (niwelację terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tartanu lub płyt gumowych)
- montaż urządzeń:
1. Elementy konstrukcyjne
2. Drabinka pozioma 1 szt.
3. Drążki poziome 12 szt.
4. Drążek pionowy
5. Uchwyty do podciągania 1kpl.
6. Drabinka ukośna 1 szt.
7. Poręcze 2 kpl.
8. Ławeczka 1 szt.
9. Drabinka pionowa 1szt.
10. Przeplotnia pozioma 1szt.
11. Uchwyty
12. Liny do podciągania

Przy wyborze wykonawcy należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
- bezpieczeństwo wykonania elementów parku, jakość wykorzystanych materiałów oraz montażu (łączenie elementów poziomych i pionowych, jakość spawów itp.)
- zabezpieczenie konstrukcji przed wpływem warunków atmosferycznych (zaślepki, galwanizacja i malowanie) i wandalizmem/ demontażem (osłonki śrub, łączenia elementów)
-głębokość fundamentów pod urządzeniami

Beneficjenci projektu

Dzięki powstałemu placu do ćwiczeń będzie można spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu oraz nawiązywać wzajemne relacje i integrować się z ludźmi w różnym wieku. W Street Workoucie wszystkie ćwiczenia wykonuje się z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała, dzięki czemu na obiekcie nie będą potrzebne urządzenia mechaniczne, tworzące hałas. Park będzie służył nie tylko do podciągania na drążkach, ale umożliwi również wykonywanie ćwiczeń akrobatycznych i gimnastycznych, co poprawia sprawność fizyczną, ogólny wygląd sylwetki oraz pozytywnie wpływa na samopoczucie. Kompleks cieszyłby się sporym zainteresowaniem nie tylko ze strony mieszkańców Augustowa, ale także turystów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Urządzenia wraz z montażem 35 000 zł
2Bezpieczna nawierzchnia wraz z montażem 24 000 zł
3Oświetlenie 28 000 zł
Łącznie: 87 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Energia elektryczna (roczna)500 zł
2Koszt konserwacji urządzeń 1 000 zł
Łącznie: 1 500 zł

Skorygowano koszt montażu bezpiecznej nawierzchni oraz koszt wykonania oświetlenia obiektu. Ponadto wnioskodawca w projekcie nie ujął kosztów energii elektrycznej oraz konserwacji urządzenia.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Placyk do Street Workoutu (Kalistenika)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody klienta, mają oni prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający: z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy; umowy o dofinansowanie na okres trwałości projektu.